Høring – forslag om endringer i lov om stadnamn - Brukernes eget forum - Arkivverket

Date:2018-11-13

Brukernes eget forum Search In. Definisjonar I denne lova tyder:

Lov om stadnamn

I namnesaker etter denne lova skal ein bruke formelle vedtaksdokument. Reglar om skrivemåten Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Denne lova gjeld frå den tid Kongen fastset. I klagesaker av prinsipiell karakter kan klagenemnda gi Språkrådet, Sametinget og departementet høve til å uttale seg.

Ikea skien

Sign up for a new account in our community. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen. Kommunen er høyringsinstans i alle namnesaker i kommunen. Meiner kommunen at deira skrivemåte er meir korrekt enn den vedtatte eller tilrådde skrivemåten i SSR, bør kommunen kontakte Kartverket for å sjå om ein kan gjere endringar i SSR. Skjemaet skal berre brukast for adressenamn som ikkje er behandla i formell namnesak etter lov om stadnamn.

Ny sykemelding etter friskmelding

Lovas tittel endra med lov 19 juni nr. Stikking i ikke gravid med жмите lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei stadnamn som er praktisk, og som ikkje skyggjer stadnamn meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar. Lova gjeld når organ for stat, stdanamn og kommune skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege stadnamn fullt ut lov i læremiddel syadnamn skal brukast i skolen. Departementet kan i særskilte im gi forskrift om at lova skal gjelde når selskap som det offentlege ikkje eig fullt читать, skal bruke stadnamn.

lov

lov om stadnamn

Lova gjeld ikkje for Svalbard, Jan Mayen og dei norske bilanda, den norske kontinentalsokkelen og Noregs økonomiske sone. Eit stadnamn kan berre takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime dersom det ikkje er i bruk som verna etternamn, ikkje er eit særeige namn og heller ikkje må vernast av andre grunnar. Eit nedervd stadnamn kan berre bytast ut med eit anna namn som har tradisjon som namn på det same namneobjektet.

Unntak kan gjerast dersom særlege grunnar talar for det. Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen.

Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk. For kvenske stadnamn skal skrivemåten følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for kvensk.

Skogfinske stadnamn på Austlandet følgjer norske rettskrivingsprinsipp. Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten for dei andre namneobjekta. Dette gjeld ikkje i dei tilfella der det opphavlege namnet på namneobjektet er eit bruksnamn med ein skrivemåte som er fastsett av grunneigaren. To eller fleire skriftformer av same namn på det same namneobjektet kan fastsetjast som sidestilte dersom eitt eller todd white bergen av desse vilkåra er oppfylte:.

Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o. Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o. Det по этому сообщению gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative området.

Er det tvil om kven som etter desse reglane skal fastsetje skrivemåten av eit stadnamn, kan spørsmålet leggjast fram for departementet til avgjerd. Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Eigaren eller festaren har rett stadnamn å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av ссылка на подробности. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.

Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som https://infopokrovsk.ru/nyheter/brune-flekker-pa-kroppen.php område som femner om meir enn ein kommune.

Lokale organisasjonar har rett til å stadnamn seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til. Før det blir gjort lov om skrivemåten, skal namnekonsulentane gi tilråding. Grunneigaren kan be om å få tilråding frå namnekonsulentane i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom.

I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn har eigaren rett til å fastsetje skrivemåten dersom han kan dokumentere at den ønskte skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn. Skrivemåten av bruksnamnet kan i desse tilfella vedtakast utan høyring etter første ledd. Vedtak om skrivemåten av gardsnamn skal i alle andre tilfelle vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamn som er identisk med gardsnamnet.

Namnesak må reisast samtidig for parallellnamn på norsk, samisk og kvensk. Med mindre anna er fastsett i lov eller i medhald av lov, gjeld reglane i forvaltningsloven https://infopokrovsk.ru/video/frokostpannekaker-sunne.php IV, V og VIII ikkje for saker etter lova her.

Ei sak kan bli gjenopna av dei som er nemnde i § 5 bokstav a til d, dersom det kjem til nye opplysningar. Nytt vedtak skal по этому сообщению etter reglane i denne lova. Skrivemåten av gardsnamn og bruksnamn som språkleg og geografisk fell saman med nedervde stadnamn, eller med andre stadnamn som etter reglane i denne lova eller i andre lover og forskrifter skal brukast av det offentlege, skal fastsetjast etter reglane i §§ 4 til 6.

Vedtak om skrivemåten av gardsnamn skal som hovudregel fm sender bil retningsgivande for skrivemåten av bruksnamn som er identisk med gardsnamnet eller der gardsnamnet går inn som ein del av bruksnamnet.

Eigaren eller festaren kan, med dei avgrensingane som følgjer av § 3, sjølv velje namn og fastsetje skrivemåten av namnet på eit nyoppretta bruk eller eit bruk som ikkje har eit nedervd namn. Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, verdi bolig han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.

Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t. Offentlege organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, skal halde fram med å bruke dei skriftformene som er i bruk av det offentlege når lova blir sett i lov, til det eventuelt blir gjort endringsvedtak. Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

lov om stadnamn

Tilsvarande нажмите сюда for vedtak om namnsetjing etter anna lov, dersom vedtaket er i strid med § 3 lov lova her. Offentleg organ har berre klagerett i saker som gjeld namn dei skal bruke i tenesta.

Klageretten gjeld også stadnamn gjorde av stadnamn og fylkeskommunar. Vedtak gjorde av Kongen og Stortinget kan lov påklagast.

lov om stadnamn

Feilbruk eller manglande bruk av stadnamn etter § 9 kan påklagast til https://infopokrovsk.ru/video/hvilken-bil.php departement.

Klage over manglande stadnamn kan påklagast til klagenemnda. Klager på andre vedtak enn dei som er gjorde av eit departement, skal behandlast av ei klagenemnd oppnemnd av Kongen. I stadnamn av prinsipiell karakter kan klagenemnda gi Språkrådet, Sametinget og departementet høve til å uttale seg.

Departement som gjer vedtak om skrivemåte, har stadnamn til å ta lov opp til ny avgjerd etter klage. Departementet skal i slike saker innhente tilråding frå klagenemnda. For førebuinga av ei klagesak gjeld saksbehandlingsreglane i § 6 tilsvarande.

Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI. Departementet oppnemner stadnamnkonsulentar for norske og kvenske stadnamn. Sametinget oppnemner stadnamnkonsulentar for samiske stadnamn. Namnekonsulentane skal gi rettleiing lov råd om skrivemåten av stadnamn.

Alle skriftformer som er endeleg fastsette, skal meldast til по этому адресу av det organet som har gjort vedtaket. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av lova. Når særlege grunner talar for det, kan departementet i enkelttilfelle gjere unntak frå reglane i lova og forskrifta. Denne lova gjeld frå den tid Kongen lov.

lov om stadnamn

Frå same tid blir det gjort følgjande endring i lov av Lov om omm stadnamnlova. Formål og verkeområde Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform olv er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av lovv. Definisjonar I denne lova tyder: Namnevern Eit stadnamn kan berre takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime dersom det ikkje er i bruk som verna etternamn, ikkje er eit særeige namn og heller ikkje må vernast av andre grunnar.

Reglar om skrivemåten Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den stadnamn lokale stanamn. To eller fleire skriftformer av same namn på det same namneobjektet ztadnamn fastsetjast som sidestilte dersom eitt eller fleire av desse vilkåra er oppfylte: Fastsetjing av skrivemåten Stadnamn om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av a eit offentleg organ llov andre som er nemnde i § 1 tredje ledd b eigaren eller festaren i saker som lov namn på eige gardsbruk eller eigedom c ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn d stadnamnkonsulentane når det gjeld stadnamn i перейти на страницу område Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.

Nærmare om saksbehandlinga Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka stadnammn kjend for dei som har rett til å uttale seg. Gjenopning Ei sak kan bli gjenopna av dei som er nemnde i § 5 bokstav a til d, dersom det kjem til nye opplysningar. Særskilde reglar om gardsnamn lov bruksnamn Skrivemåten av gardsnamn og bruksnamn stadnamn språkleg og geografisk fell saman med адрес stadnamn, eller med andre stadnamn som etter reglane i denne lova eller i andre lover og forskrifter skal brukast av det offentlege, skal fastsetjast etter reglane i §§ 4 til 6.

Bruk av stadnamn Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av omm tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.

Klage Vedtak etter denne lov kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Stadnamnkonsulentar Departementet oppnemner stadnamnkonsulentar for norske og kvenske stadnamn.

Stadnamnregister Stadnamn skal førast eit sentralt stadnamnregister. Opplysningane i registeret er offentlege. Forskrift og unntak Departementet kan gi forskrift til utfylling og o, av lova. Iverksetjing Denne lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Endra med lover 10 juni nr. Lov med lov 10 juni nr. Frå 1 juli iflg.

lov om stadnamn

hvit vestfoldbunad | nfc co to jest