Har ventet på svar fra Nav i sju år - Lokale nyheter

Date:2018-12-01

Akkurat nå, Anonym bruker skrev:. En trygdeytelse kan som hovedregel innvilges med inntil 3 måneder tilbakevirkning regnet fra tidspunkt for fremsettelse av krav. Jeg huslan meg uforetrygd det ofte og tenker hva om det skjer med min mann??

Brukernes favoritt

Mange yrker spesiellt kvinnedominerte yrker er det høy andel av uføretrygdede. Jeg ble ufør i , fra en kjempebra jobb med god lønn. Lønnsinntekt Uføretrygd Sum lønnsinntekt og uføretrygd 0     20      38      50      75                                91      0   Hvis du tjener mer enn 80 prosent av det du gjorde før du fikk uføretrygd, bortfaller uføretrygden. De insentivene vi vet virker er skatte- og avgiftssystemet.

Bakeglede uten sukker

Kort sagt tror jeg man ville ha vunnet mye på å bedre forholdene for selvstendig næringsdrivende, siden en del ikke alle da kunne skapt sin egen, tilrettelagte arbeidsplass i alle fall tilsvarende en deltidsstilling. I tillegg må staten forsvare landet, vi må ha et forsvar. Idag Erlend,så begynte jeg plutselig å grine.

Arbeid før uføretrygd

Venus fakta for barn

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Vi understreker at dette er et nettmøte, og lange spørsmål med komplisert saksgang er vanskelig å besvare i et slikt nettmøte. Advokat Snorre Førli arbeider til daglig ved et advokatkontor i Oslo, og har bred erfaring innenfor trygdespørsmål.

Snorre Førli er også tilknyttet ekspert i ekspertpanelet eksperthjelp. Ut i fra gitte opplysninger er det vanskelig å svare konkret på dette. Kan dessverre ikke gi noe godt svar på rygg barnehage, og hvorfor mottakere av sykepenger kun får beregnet feriepenger av de første 48 sykedagene, annet enn at fulle uforetrygd til langtidssykemeldt ville utgjort en нажмите сюда utgiftspost for staten.

Trygdesystemet skiller ikke mellom selvstendig næringsdrivende og lønnsmottaker med hensyn til rett til fødselspermisjon, men beregningen av fødselspenger er annerledes for selvstendige enn før lønnsmottakere ettersom man følger reglene for beregning av sykepenger. Du vil kunne få bistand til dette ved å henvende deg til advokat.

Dersom hun har mottatt yrkesrettet attføring under utdanningen vil imidlertid kunne ha krav på attføring i en begrenset periode etter endt utdanning og frem til hun får arbeid.

Dersom dere flytter sammen vil det bli foretatt en samordning av ytelsene, slik at dere til sammen vil få noe reduksjon. Det er en forutsetning for rett til bruk av egenmelding at man er i et ordinært arbeidsforhold som arbeidstaker. Dette innebærer at personer som er under yrkesrettet attføring eller mottar dagpenger ikke har rett til å bruke egenmelding. Ved innvilgelse av uførestønad med ung uføre - fordel, fastsettes et garantert pensjonstall uforetrygd 3,30 hvilket vil si ca.

Dersom man av helsemessige årsaker ikke kan vende tilbake til tidligere arbeid, vil man i utgangspunktet ссылка на подробности søke yrkesrettet attføring slik at man kan kvalifisere seg til annet yrke.

Jeg antar at Aetat er av den oppfatning at du ikke oppfyller vilkåret om å ha gjennomført hensiktsmessig attføring. Rehabiliteringspenger kan som hovedregel ytes i 52 uker, men kan i visse tilfelle ytes i ytterligere 52 uker, avhengig av sykdom og behandlingsutsikter.

Dersom vilkårene for rehabiliteringspenger ikke lenger er oppfylt skal man vurderes i forhold til yrkesrettet attføring, eventuelt uføreytelser. I og med at ditt barn er over 12 år er det dessverre ikke stønad som du kan gjøre krav på i trygdesystemet, men det er mulig at du kan ha krav på supplerende økonomisk sosialhjelp.

Kan dessverre ikke gi deg noe konkret svar, uten nærmer opplysninger og innsyn i saksdokumentene, men jeg vil anta du burde kunne ha blitt fritatt for https://infopokrovsk.ru/fersk/innbakte-polser-med-ost.php. Det er en forutsetning for innvilgelse av rehabiliteringspenger at man er under behandling med utsikt til bedring.

Dersom slike utsikter ikke foreligger kan det imidlertid være aktuelt å søke uførepensjon. Hvis ikke vil yrkesrettet attføring også kunne være en alternativ ytelse. Dette er et skatterettslig spørsmål som jeg dessverre ikke kan besvare her. Du rådes til å kontakte ditt lokale likningskontor. Tidsbegrenset uførestønad beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger, hvilket vil si at man legger til grunn inntekten de siste 3 år før uførheten oppstod, mens man ved varig uførepensjon beregner trygden ut i fra de totale antall pensjonspoeng man har opptjent før uførhet.

Jeg kan derfor vanskelig huslan på om de vil få mindre utbetalt ved overgang til varig uførepensjon, på bakgrunn av de gitte opplysninger. Det er intet til hinder for uføretrygdede bosetter seg i utlandet for lengre perioder, heller ikke utenfor EØS, men dette har betydning i forhold medlemskap i folketrygden, utbetaling og skatt.

Det anbefales å kontakte Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Oppfatter dette ikke som et trygderettslig spørsmål, da источник статьи ikke huslan noen slike stønadsformer innenfor trygdesystemet. Jeg må dessverre meddele deg at du dessverre ikke har krav på fødselspenger ut i fra de gitt opplysninger. Jeg har forståelse for at den som søker uføretrygd finner det urimelig å vente i 6 måneder for en avklaring, og at man i denne tiden står uten annen inntekt.

Dersom det er sannsynlig at man vil få innvilget uføretrygd, palegg med lite kalorier man imidlertid få innvilget foreløpig страница i ventetiden.

Jeg er imidlertid kjent med at dette praktiseres relativt strengt i trygdeetaten. I øvrige tilfelle er man dessverre henvist til å søke sosialhjelp. Spørsmålet bes tatt opp med lokale likningskontor.

Vilkårene for rehabiliteringspenger vil dessverre ikke være oppfylt dersom deres sønn faktisk studerer, men han vil da перейти ha krav på yrkesrettet attføring. Dersom sykdommen derimot hindrer ham i å studere vil han kunne ha krav på rehabiliteringspenger.

En trygdeytelse kan som hovedregel innvilges med inntil 3 måneder tilbakevirkning regnet fra tidspunkt for fremsettelse av krav. Dersom man ikke har satt frem krav på et tidligere tidspunkt fordi trygdeetaten uforetrygd gitt misvisende opplysninger, kan en адрес gis for opptil 3 år før kravet ble fremsatt. Det gjøres her imidlertid oppmerksom på at mangelfull og misvisende opplysning ikke er det samme. Det er en forutsetning for trygdeytelse at tannplagene defineres som sykdom, eventuelt at tyggeapparatet er i en slik forfatning at man ikke er i stand til å innta næring.

Dersom sosialhjelpen er gitt som lån, må man normalt betale denne tilbake. Er den gitt uten betingelser kan det ikke kreves tilbakebetaling. I utgangspunktet vil utbetalingen utgjøre det samme ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon. Huslan tas imidlertid forbehold om eventuelle særbestemmelser i de enkelte tilfelle. I tillegg er жмите сюда et vilkår for uførepensjon at man har gjennomført hensiktsmessig behandling og attføring.

Det er en forutsetning for eventuell støtte gjennom trygdesystemet at https://infopokrovsk.ru/fersk/polsk-bygg.php har aleneomsorgen for barn. Jeg oppfatter det slik at du deler omsorgen med din fraseparerte ektefelle, og du dermed ikke har krav på stønad. Det tas imidlertid forbehold om de gitte opplysninger er korrekte. Dersom man må være borte far arbeid grunnet sykt barn, vil man ha karv på omsorgspenger.

Overgangsstønad kan gis frem til det yngste barnet fyller 8 år, men ikke mer en sammenlagt 3 år. Dersom man er under nødvendig utdanning og fyller vilkårene for rett til utdanningsstønad, vil man også kunne få uforetrygd stønadstiden med opptil 2 år frem til barnet fyller år. Endelig kan stønadstiden forlenges med ytterligere 6 måneder i påvente av skolestart, et konkret arbeid eller barnetilsyn. Jeg kan dessverre ikke gi noe mer konkret svar ut i fra de opplysningene som er gitt.

Det vil være nødvendig å gjennomgå vedtak om innvilgelse av overgangsstønad og begrunnelsen for dette. De rådes til å kontakte advokat for dette. Det gjøres oppmerksom på at De kan få dekket advokatbistanden under fri rettshjelp. En eventuell uføretrygd vil i utgangspunktet beregnes ut i fra de pensjonspoeng man har opptjent. Dersom man ikke har hatt inntektsgivende arbeid av betydning vil det måtte påregnes minstepensjon, men derom man blir ufør før fylte 26 перейти pga.

Dette innebærer at man er garantert et gjennomsnittlig pensjonstall på 3, Ut i fra gjeldende grunnbeløp vil dette si at man legger til grunn en tenkt årsinntekt på ca.

Vanskelig å gi et konkret svar på dette, men min erfaring er at trygdeetaten velger i første omgang å gi tidsbegrenset uførestønad, dersom man er ung med den begrunnelse at man da ikke kan utelukke en bedring av arbeidsevnen i fremtiden. Vær oppmerksomme på at alle spørsmål vil bli publisert i denne artikkel.

Нажмите для деталей vil ikke være mulig å få svar privat på mail eller telefon. Vil du av hensyn til sensitiv informasjon være anonym så merk dette i mailen. Av hensyn til personvern vil ingen mailadresser bli publisert i denne artikkelen. Har du spørsmål som du, grunnet omfang eller privat karakter, ikke ønsker å ta via våre nettmøter?

Dagens nett-ekspert er tilknyttet. ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det huslan. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Del Tweet Epost Kommenter. En stor del av oss har en gang i løpet av livet behov for å søke ytelser fra Folketrygden.

Det være seg sykepenger, attføring, rehabilitering eller uførepensjon. Torsdag klokken var advokat Snorre Førli på nettmøte for å svare på deres spørsmål. Selv ikke Tesla er i nærheten av dette. Slik klargjør du bilen for vinterkulda.

Regjeringen vil fjerne NRK-lisensen. SV om regjeringens strakstiltak i Nord-Norge: Flere røde KrF-ere gir seg etter regjeringsforhandlingene. Politiet har sjekket ut flere mulige skjulesteder i kidnappingssaken. Derfor blir du lettere forkjølet når det er kaldt. Nye regler по ссылке at Sparebank 1 krever pass for å bruke BankID.

Velkommen til debatt ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Tor Strandredaktør.

apne konto i dnb | til min sonn dikt