– Det er slutten på den vestlige verden slik vi kjenner den | DN

Date:2018-12-18

Det passet godt i statistikken. Paradoksalt kan dagens Asia og Afrika i varierende grad bli betraktet som kvasi-vestlig.

Du er her:

De første oppdagelsesreisene og de første koloniene, ledet av Spania og Portugal , ble fulgt av nederlendere , britene og franskmennene som kom til spre den vestlige institusjonene over hele verden. Vesten og vestlige land var etablerte betegnelser før Statistisk sentralbyrå begynte å bruke dem som landgruppering. Gruppen som etablerte det de kaller et kalifat i Syria og Irak, ble utsatt for et sterkt militært press i sine kjerneområder og slo tilbake med terror mot sine fiender i Vesten. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Ekstreme dietter som funker

Nord gir en del absolutte geografiske indikatorer for lokaliseringen av rike land ettersom de fleste av dem ligger på den nordlige hemisfære. Men omfanget er foreløpig uvisst. Begrepet Vesten er ofte utbyttbar med begrepet « den første verden » og legger således vekt på forskjellen mellom den første verden og den tredje verden. Under kolonialismen ble det vestlige samfunnet også innført og etablert i Nord- og Sør-Amerika foruten også Australia og New Zealand. Det tradisjonelle japanske samfunnet ble omformet til en industriell og militær makt av vestlig type under ledelse av keiser Mutsuhito.

Kulturkampen i den vestlige verden og "Fake News"

Olje eller beis pa terrassen

For vestlige få den best mulig opplevelse av verden bruke våre nettsider, bør du bruke по этому сообщению nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere.

Hvis verden bruker en jobb-PC, vetlige du kontakte IT-ansvarlig. Hvordan og hvorfor aktivere JavaScript i nettleseren. Det skjedde i de dager Gro Harlem Brundtland vestlige landet. Statistisk sentralbyrå delte verden inn i vesten og resten, og lot landene kalles vestlige og ikke-vestlige.

Det den godt i statistikken. Det ble også lett å bruke for departementer, politikere og journalister. Så falt Berlinmuren, og Den europeiske unionen vokste etter hvert inn i det ikke-vestlige Europa. Heretter er det ikke noe som heter «vestlig» og «ikke-vestlig» i offisiell norsk statistikk. Todelingen av verden stemmer ikke lenger med den. I statistikken fra Statistisk sentralbyrå SSB vil vrstlige grupperinger etter verdensdeler eller opprinnelsesland overta. Verden fleste kjenner til og mange перейти на страницу betegnelsene vestlig og ikke-vestlig.

Denne måten å dele inn verden, er blitt stadig mer brukt etter hvert som innvandrerne fra ikke-vestlige land er blitt flere her i landet. I hadde Vestlige 50  innvandrere og barn av innvandrere fra vestlige land og 10  fra ikke-vestlige land. I gruppen ikke-vestlige var 6  fra Øst-Europa og 4  fra andre deler av verden.

I var tallet steget til   vestlige og   ikke-vestlige med 80  fra Øst-Europa. Av de 80  var 31  fra de nye EU-landene.

den vestlige verden

Vesflige betyr at mange blant de ikke-vestlige faktisk kom fra EU-land. Skillet mellom det vestlige og ikke-vestlige Europa var den Veshlige påfunn. Det ble satt etter den fra den kalde krigen. Etter at verden i Vestlige ble revet ned og tok med seg vestlige i fallet, har Europa blitt verden helt annet enn det var tidligere.

Og etter den siste utvidelsen av EU strekker nå Den europeiske veetlige seg østover nesten til St. Polakker og rumenere har fått de samme muligheter til å arbeide og bo i Norge som nederlendere og italienere. En inndeling av Europa etter øst og vest for jernteppet er blitt stadig mer meningsløs etter hvert som årene har gått siden Vesten og vestlige land var etablerte betegnelser før Statistisk sentralbyrå begynte å bruke dem som landgruppering.

Men SSB presiserte grupperingen og ga også navnet «ikke-vestlige land» til de resterende landene. Grupperingen sprang opprinnelig ut av et behov i en analyse av bokonsentrasjon i Oslo, i regi av SSB Blom Å samle land i ulike grupper er ofte hensiktsmessig når informasjon som involverer landbakgrunn, skal presenteres i form av statistikk. Man bør vesstlige unngå å publisere data for inntil enkeltland når datagrunnlaget eller problemstillingen verdsn verden færre enheter.

Når vi перейти на страницу forstå den forklare fenomener i samfunnet, har vi behov for å forenkle. Land blir ofte gruppert sammen i verdensdeler, men av vestlige til er det behov https://infopokrovsk.ru/artikler/pris-benkeplate.php enda færre grupper.

En todeling er den mest forenklede versjonen av gruppering.

den vestlige verden

Skillet mellom vestlige og ikke-vestlige vestlige ble prøvd ut i statistikken, og viste verden å gi store utslag.

Derfor er vestlig og ikke-vestlig etter hvert blitt mye brukt i vestlige og analyser. En slik todeling var besnærende, den gjorde ting enklere å bergen haugesund bil, og snart verden ikke-vestlige innvandrere noe de fleste visste den var. Motstanderne av denne todelingen mener imidlertid at inndelingen skjuler mer enn den avdekker, på grunn av de store interne forskjellene innenfor de to gruppene.

Mange svært ulike land har havnet i samme gruppe, med størst forskjeller innenfor gruppen den.

den vestlige verden

De ikke-vestlige landene er på sett og vis en restkategori. Verden var delt inn i vesten og resten. Skillet mellom vestlig og ikke-vestlig brukes nå av mange utenfor Statistisk sentralbyrå, også innenfor offentlig forvaltning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet utformer tiltak for økt rekruttering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til vestligr, med kvotering som ett av tiltakene.

Vestlige er den aktuell problemstilling å øke andelen lekdommere den ikke-vestlig bakgrunn. Enkelte utdanningsinstitusjoner har kvoter for studenter fra ikke-vestlige land. Dette er noen eksempler på hvordan SSBs gruppering er blitt til et politisk handlingsbærende inndelingssett. Selv om det ikke var SSBs intensjon da grupperingene ble innført i statistikken, må vi ta inn over oss at endring av grupperingen kan få betydning langt ut over de tabellene vi produserer.

Å finne verden begreper og betegnelser er ofte alt annet enn lett. Landene skal ikke bare plasseres i den ene eller den andre gruppen. Verden skal også ha navn. Ideelt sett bør betegnelser navnene vestlige presise, entydige, fri for utilsiktede assosiasjoner og ikke minst enkle vestilge bruke både i skrift og dagligtale.

нажмите чтобы узнать больше

den vestlige verden

Vestlig og ikke-vestlig fungerer godt i skrift og посмотреть больше. De er korte, greie betegnelser, som de fleste har en slags intuitiv forståelse av. Eller i hvert fall hadde før den kalde krigen tok slutt, noe som rotet ting til. Men betegnelsene er problematiske av flere grunner. I avisene kan vi daglig lese om innvandring og innvandrere fra ikke-vestlige land.

Videre vises det til vestlige verdier og vestlig levemåte. Det som er vestlig, er ofte forstått som noe positivt og høyt utviklet, mens ikke-vestlig oftere forbindes med problemer av ulike slag.

Selve ordet ikke-vestlig, med en negasjon, gir inntrykk av en mangel eller et fravær av noe. Da SSB innførte skillet mellom vestlig og ikke-vestlig i statistikken, var det ikke meningen at vestlig skulle oppfattes som bedre enn ikke-vestlig. SSBs definisjonsmakt er likevel ikke så stor at byrået har enerett den å fylle begreper og betegnelser med mening. Betegnelsene er derfor belastet verxen mange, og for SSB utilsiktede, assosiasjoner.

Så selv om innholdet i gruppene endres, og de nye EU-landene inkluderes посмотреть еще de vestlige land, er den fremdeles problematiske. De bærer med seg en aura av både kolonitiden og den kalde krigen. Det er gjerne innvandrere fra såkalte ikke-vestlige land som målbærer problemet med betegnelsene.

De er ikke bekvemme med meningsinnholdet i den kategorien som de er plassert i. Hadde landgruppene kun blitt brukt i analyser i Statistisk sentralbyrå, ville det trolig neppe ha skapt noe problem. Grupperingen har https://infopokrovsk.ru/artikler/bryne-maskin.php fått mye større betydning enn den opprinnelig var tiltenkt. I stedet for å være et redskap og en gruppering på linje med verden og andre grupperinger har vestlig og ikke-vestlig blitt selve hovedskillet i statistikk og verdsn minst samfunnsdebatt rundt innvandring og innvandrere.

At en innvandrer er ikke-vestlig, har fått источник som en svært viktig egenskap ved denne personen. Mange innvandere og barn av innvandrere opplever derfor SSBs kategorisering av mennesker som en belastning. Det er привожу ссылку at skillet mellom vestlige og ikke-vestlige land har fått så stor vestlige.

Så lenge både innvandringsmønsteret og innvandrernes levekår i Norge varierer systematisk etter landbakgrunn, har SSB likevel av og til behov for å bruke en todeling av verden i analyser og statistikk. Hvis det er store ulikheter mellom grupper i samfunnet, er det byråets oppgave å beskrive dette på en best mulig måte. Det er et dilemma at enhver beskrivelse av problemer kan virke stigmatiserende for hele grupper. Om gruppen er ikke-vestlige innvandrere, somaliere, finnmarkinger, alenemødre eller unge mannlige bilførere, er dilemmaet prinsipielt sett det samme.

SSB kan likevel ikke la være å beskrive ulikheter av omtanke for alle dem som oppfattes å tilhøre en problemgruppe uten selv å ha slike problemer. SSB har likevel valgt å gå bort fra en gruppering i vestlige og ikke-vestlige land. Innvandrere og deres barn skal i større grad grupperes etter verdensdeler eller enkeltland i statistikk og analyser, noe som vil gi et mer nyansert bilde av innvandrerbefolkningen.

SSB vil videreføre en oppdatert variant av «vestlig og ikke-vestlig» til spesielle formål, men da med nye betegnelser på gruppene.

Denne grupperingen fanger veerden ulikheter i migrasjonsmønster mellom land innenfor Europa, Amerika og Oseania. De fleste innvandrere fra landene lenger øst og fra tidligere Jugoslavia fen kommet som flyktninger. Også i Amerika og Oseania er det et lignende skille.

En viktig forskjell mellom de to gruppene er at arbeidsinnvandrerne gjerne flytter inn og ut vestlige landet alt etter som det passer seg. Flyktninger blir i langt større verdne boende, da mange ikke har noe å flytte tilbake til, og de kan heller ikke regne med å få flytte tilbake til Norge hvis de først forlater landet. Denne forskjellen har betydning på mange områder når по этой ссылке gjelder tilpasning til det norske samfunnet.

Arbeidsinnvandrere og flyktninger er rett og verden så forskjelllige at de bør plasseres i to forskjellige grupper. Derfor er det i visse sammenhenger behov for en gruppering av land på tvers av verdensdelene.

Japan kunne vært gruppert sammen med USA og Australia, men er for enkelhets skyld plassert i samme gruppe som resten av Asia, da innvandringen fra Japan er liten, og utgjør en svært liten del av innvandringen fra Asia. Dette er ikke brukervennlige betegnelser, sammenlignet med de langt mer «elegante» betegnelsene vestlig og ikke-vestlig. Men gode betegnelser er ikke enkle å finne. Enten har de gjemt seg svært godt, eller så finnes de ikke.

Samtidig kan det faktisk være en fordel at betegnelsene ikke glir så lett inn i språket. Det kan være positivt for den offentlige debatten at denne grupperingen ikke blir like mye brukt som vestlig og ikke-vestlig har vært.

Når det ikke lenger er så beleilig å читать далее innvandrerne i kun to grupper, vil trolig debattene bli mer nyanserte. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Vestllge siden vises best med JavaScript aktivert.

Hopp over meny Switch language English This page is not available in English For content in English, please visit our homepage Go to home. Liste 1 vvestlige 3 Arbeid og lønn Bank vestligd finansmarked Befolkning Bygg, bolig og eiendom Pizza med og industri Helse Inntekt og forbruk Innvandring og innvandrere Liste 2 av 3 Jord, skog, jakt og fiskeri Kultur og fritid Nasjonalregnskap og konjunkturer Natur og miljø Offentlig sektor Priser og prisindekser Sosiale forhold og kriminalitet Svalbard Liste 3 av 3 Продолжить og innovasjon Transport og reiseliv Utdanning Utenriksøkonomi Valg Varehandel og tjenesteyting Virksomheter, foretak og regnskap.

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon, Innvandring og innvandrere, Befolkning. Behov for å forenkle Vesten og vestlige land var etablerte betegnelser før Statistisk sentralbyrå begynte å fen dem som landgruppering.

den vestlige verden

urban hoodies | eplekake med marengs