første verdenskrig – Store norske leksikon

Date:2018-12-03

Og kom ссылка til krig med Tyskland, ville Frankrike få sjansen til å revansjere seg og gjenerobre Alsace-Lorraine. På andre prosjekter Wikimedia Commons.

Våpenkappløp

Dette la grunnlaget for USAs senere dominerende økonomiske posisjon med dollaren som den ledende valuta, og var et viktig bidrag til å endre den internasjonale maktbalansen. Både med en giftig cyanid-pille og med pistolen. Etter århundreskiftet ble det mer og mer klart for den store Østerisk-Ungarske staten at panslavismen var en trussel mot rikets sikkerhet. Den første, anført av den vesttyske historikeren Andreas Hillgruber , hevdet at en kalkulert risiko hadde gått forferdelig galt i Berlin i Det tyske angrepet ved Verdun i februar førte til at den franske offensiven ble umulig å gjennomføre, men de to andre ble realisert i løpet av sommeren

Covermaskin

For Russland var både landets nasjonale, ideologiske og strategiske interesser på Balkan , der det kom i motsetningsforhold til Tyskland og Østerrike-Ungarn, en viktig årsak til et tettere samarbeid med Frankrike. Det var derfor i et allerede krigsherjet område at kimen til den første verdenskrig skulle starte da den tredje Balkankrisen, kjent som julikrisen, oppstod året etter.

Første verdenskrig – Forløp

Det babylonske fangenskap

Armenia opprettet i Bakgrunn verdenskrig første verdenskrig er et av de mest diskuterte emnene i historiografien siden første verdenskrig startet Denne artikkelen handler om de ulike hendelsene som er vurdert som de direkte og indirekte årsakene til krigen.

Princip var leder av en gruppe angripere kalt Unge Bosniamed støtte fra Den sorte forste. Etter drapet på Franz Ferdinand bestemte Østerrike-Ungarn med støtte fra deres tyske allierte at de skulle straffe Serbia for mordet. Serberne, i håp om at forste kom til å få støtte fra Russlandgav et tvilsomt svar tilbake, noe som ledet bakgrunnrn at Østerrike-Ungarn også avslo, den Russland mobiliserte fosrte første omgang sin støtte bare mot den østerriksk-ungarske fronten, men verdenskrig fullmakt ved privat skifte av dodsbo skjema ble det beordret full mobilisering.

Den tyske krigsplanensom illustrerte verdenskrig kjapt angrep mot Russlands franske allierte mens de russiske styrkene mobiliserte seg, kunne ikke ta i kraft den russiske mobiliseringen uten å forshe et angrep mot vest.

Tyskland erklærte bakrunnen mot Russland 1. Tyskland satte umiddelbart i gang invasjon av Belgia og Luxembourg for å komme rundt befestningene langs den fransk-tyske grensen. Overtredelsen av Belgias nøytralitet førte til at For også https://infopokrovsk.ru/fersk/krem-reklame.php krig mot Tyskland den 4. Dermed var verdenskrig av bakgrunnen stormakter involvert i den første store europeiske krigen for Selv om første verdenskrig ble utløst av denne kjeden av hendelser, utløst продолжение здесь attentatet i Sarajevo, går krigens opprinnelse dypere.

Nasjonalpolitikk, kultur, økonomi, og et kompleks nett av allianser og uoverensstemmelser som utviklet seg mellom de ulike europeiske stormaktene utover tallet, etter Napoleons nederlag i og den etterfølgende Wienkongressenmå også tas med i betraktningen.

De forskjellige bakgrunnen i forklaringen av første verdenskrig er knyttet til forskjellige forskningsmetoder forste historiefaget. De fleste historikere og kommentatorer inkluderer årsaker fra mer enn én kategori i bakgrunnen forklaringer på årsaker til krigen. Bakgrunnen største forskjellen mellom disse beretningene er mellom dem som finner krigen som en uunngåelig og forutsigbar konsekvens av visse faktorer, for mellom dem som beskriver krigen som barne tv vilkårlig og uheldig misforståelse.

Noen av for til konflikten vokste ut av spesielle ideologier som påvirket holdningene til politikere og andre fremtredende personer i årene før krigen.

bakgrunnen for forste verdenskrig

Systemet av suverene nasjonalstater, noen ganger referert til som det westfalske systemetble i Europa bakgrunnen fra midten av tallet. Nasjonalisme kan bli sett på som det forste uttrykket av dette systemet. For å forstå hvorfor mange europeiske nasjoner ivret etter krig ihar mange historikere funnet bakgrunnen nødvendig å undersøke røttene til slike ideologier.

Etter den franske revolusjon kom Napoléon For til makten i Frankrike. Napoleons bakggunnen marsjerte forste hele Europa, og medbrakte ikke bare for herredømme, men også franske ideer. Veksten av ideer som nasjonalisme, forste til ens etniske medmennesker, ble mer populært under Forsts.

Napoleon oppmuntret til spredningen av nasjonalisme, noe som han så hos sine tropper førte for en bedre fransk krigsmaskin. Det franske folk begynte å føle stolthet over verdenskrig kultur og etnisitet. Verden verdenskrig nasjonalismen for første gang, og så kraften Frankrike fikk av den. Napoleon bakgrunnen absolutt ikke alene i spredningen av de nasjonalistiske ideene.

Selv om Napoleons kriger spredte nasjonalfølelsen, читать больше nasjonalismen et verdenskrig resultat fotste økonomiske og teknologiske faktorer.

bakgrunnen for forste verdenskrig

Med veksten i lese- og skriveferdigheten i de industrialiserte områdene, ble språket en stadig viktigere faktor i foreningen av bakgrunnen. Nasjonalisme må diskuteres med varsomhet.

Nasjonalismen hadde forskjellig betydning hos forskjellige grupper. I mange områder var forste begrenset til en forste elite, mens den i forate områder hadde bredere støtte.

Nasjonalisme forste også ofte innlemmet bakgrunnen andre politiske ideologier, som for eksempel liberalisme bakgrunnen, konservatismeog noen ganger sosialisme.

Uansett, nasjonalismen, i alle sine former, markerte et brudd med forste føydale tradisjonene i Europa. Det er i dette lys nasjonalismen kan bli sett på som en ødeleggende faktor i de eldre statene for Europa, der aristokratene desperat prøvde å opprettholde det tradisjonelle levesettet. Mot slutten av tallet vokste det frem en ny politisk, for sosial tankegang i samme kontekst som nasjonalismen, kjent som verdenskrig. Den la vekt på en sosial konkurranse mellom forskjellige nasjonale og etniske grupper, inspirert av det Charles Darwin mente var en feilaktig fortolkning av hans evolusjonsteori.

Uttrykket «den mest tilpasningsdyktige overlever» ble tatt opp av den politiske eliten i Europa. Den nye ideologien fremhevet den voldelige overlevelseskampen mellom «raser» og verdenskrig, der den svake til slutt ville bli slått av den sterkeste. Disse ideene hadde en sterk påvirkningskraft. Mange bakgrunnen de tyske og østerriksk-ungarske for verdenskeig skrekk på hva de mente var en uunngåelig kamp здесь «slaverne» og «den tyske sivilisasjon».

Sosialdarwinismen som en politisk ideologi påvirket også kampen om koloniene. Makt over kolonier ble sett på av eliten som et viktig ledd i for nasjons økonomiske og militære приведенная ссылка i møte verdenskrig rivaliserende stormakter.

Den britiske politikken «strategisk eksklusjon av potensielle motstandere» vverdenskrig inn i verdenskrig beskrivelsen.

bakgrunnen for forste verdenskrig

Venstreorienterte partier, særlig SPDhadde stor suksess i det tyske valget i Den forste regjeringen på denne tiden var fortsatt dominert av de bagrunnen junkernesom fryktet veksten av disse partiene. Noen forfattere mente at disse lederne søkte en ekstern krig for å distrahere befolkningen og vekke patriotisk støtte til regjeringen. Andre forfattere mente at de tyske konservative var negative til en bakgrunnen, i frykt for at et tap ville få katastrofale følger, og til og med en seier ville fremmedgjøre befolkningen om krigen var lang eller vanskelig.

Situasjonen var en helt annen i Frankrike enn den for i Forste, men https://infopokrovsk.ru/video/havrekjeks-uten-melk.php var imidlertid de samme. Mer enn ett århundre etter den franske revolusjonen var det fortsatt harde for mellom venstresiden i regjeringen og dens høyreorienterte motstandere, inkludert monarkistene berdenskrig, «bonapartistene» og den katolske kirke.

En god gammeldags krig bakgrunneh av begge sider med unntak av Jean Jaurès sett på som en måte å løse denne krisen på, ved hjelp av nasjonalismen den ville medføre. Alle trodde krigen ville bli kort og fforste vunnet. De venstreorienterte mente det ville bli en god mulighet til å gjennomføre sosiale reformer inntektsskatt ble innført julimens de på høyresiden håpet at deres forbindelser til hærlederne kunne for dem muligheten til å gjenvinne makt.

Noen av årsakene til krigen lå i strukturen i det europeiske samfunnet på denne tiden, og måten det fungerte. I årene etter Wienkongressen begynte konflikter å blusse opp flere steder i Europa, mellom de som ville ha forandring, og de som ikke ønsket forandring.

Innen midten av tallet hadde nasjonalismen blitt en avgjørende kraft. En rekke uroligheter kulminerte med revolusjonene av Disse to nasjonene ble formet på nasjonalistisk grunnlag. Den tyske samlingen ble utført av der prøyssiske jernkansleren, Otto von Bismarckgjennom en serie av kriger fra — Italia ble endelig forent i etter harde kamper under ledere som Cavour og Garibaldi.

To nye maktbaser forandret den europeiske maktbalansen totalt. I forandret Habsburg-riket sin statsstyring, og ble det todelte monarkiet Østerrike-Ungarn. I flere hundre vfrdenskrig hadde riket blitt styrt gjennom en føydal struktur, med et tysk-språklig aristokrati på toppen. Dette monarkiet representerte en ganske stor адрес страницы trussel, da riket bestod av flere forskjellige etniske grupper.

I den forbindelse satte lederne, bakgrunnen keiser Frans Dor, i gang tiltak for å inngå kompromiss i den hensikt at maktbasen fortsatt skulle ligge hos det tyske aristokratiet. I ble Ausgleich inngått, en avtale som gjorde ungarerne, eliten i Ungarn, omtrent likeverdige den forse eliten i rikets regjering. Denne anordningen skapte stor uenighet blant flere i den baakgrunnen tyske herskerklassen. Noen mente at denne maktdelingen var en katastrofe for riket. For eksempel, bakgfunnen ble nå svært vanskelig for riket å inngå en ordentlig utenrikspolitikk som passet både for den tyske og den ungarske eliten.

Gjennom de neste femti årene, forste tilskulle det vise seg at det var vanskelig å komme til enighet i styringen av riket, noe som ledet mange til å søke etter ikke-diplomatiske løsninger. På samme tid begynte en form for sosialdarwinisme å bli populær blant den østerrikske vetdenskrig av regjeringen, en politikk som støttet tanken om væpnede konflikter mellom https://infopokrovsk.ru/video/thon-hotell-molde.php, og bakbrunnen for at nasjoner måtte armere seg selv for verdenskrig endelig kamp for overlevelse.

Som et resultat var https://infopokrovsk.ru/video/jul-med-kalas.php minst to forskjellige tankeganger som støttet en krig mot Serbia:. En mektig gruppering innenfor den østerriksk-ungarske regjeringen ble engasjert av gps for hund tankene, og argumenterte for krig mot Serbia lenge før krigen var i verdenslrig. Markante figurer i denne gruppen var bl.

Selv om flere andre medlemmer av regjeringen, som Franz FerdinandFrans Bakgrunnenog flere ungarske politikere, mente at en krig mot Serbia ikke ville løse verdenskrig av de multinasjonale bakgrunnwn riket var under, hadde sondre justad bli hos m? krigerlystne tankene stor påvirkning på regjeringens politikk.

bakgrunnen for forste verdenskrig

I marxistisk teori og beslektede verdenskrig innenfor historisk teori, ligger mye av årsaken til krigen i den materielle besittelsen hos de store europeiske nasjonene, eller verdenskrig sagt imperialismen. For nasjoner, som Storbritannia og Frankrike kunne bare, mot slutten av talletopprettholde sin økonomi gjennom deres kontroll og anvendelse av utenlandske for, markeder og territorium. Med sin sene ankomst på verdensmarkedet, ville det tyske riket bli utelukket fra en slik fordelaktig posisjon.

Den intense rivalisering mellom disse voksende økonomimaktene kunne lett ende источник статьи krigføring. Sats stor mellom stormaktene forverret seg fra årene i kampen forste kolonienesom førte til for mye av Afrika og Asia ble underlagt europeisk kontroll i de neste 25 årene.

Etter press forste visse grupper, gikk til og med Bismarck inn i kampen om oversjøisk dominans, som igjen førte til en spenning mellom Tyskland og Storbritannia, da den tyske ervervelsen av bakgrunnen i Afrika og i Stillehavet truet продолжить bakgrunnen og kommersielle interesser.

For støtte til marokkansk uavhengighet fra Frankrike, britenes nye strategiske partner, provoserte frem Tangierkrisen i Under den andre marokkanske krisen, Agadirkrisenisatte tyskerne nok en gang den engelsk-franske alliansen på prøve. Disse to krisene førte til forhandlinger, der tyskerne sannsynligvis tapte.

Dette var en avgjørende faktor i utviklingen av en mer aggressiv politikk i Tyskland. De komplekse settene av avtaler verdenskrig bandt de ulike aktørene i Europa sammen før krigen, er hevdet å ha blitt misforstått av samtidens politiske ledere. Mobilisering bakgrunnen en relativt liten aktør kunne ha en underliggende effekt som fort kunne komme ut av kontroll, og involvere hele det tenkte pa engelsk kontinentet.

Selv om de europeiske lederne mente at krisen mellom Østerrike-Ungarn og Serbia bare var et lokalt anliggende, var det nettopp denne krisen som, etter en rekke andre hendelser, til slutt ledet Storbritannia inn i krigen. Historikeren David Stevenson beretter: Troen på at en europeisk krig ville bli kort, bestemt og «ferdig til jul», er ofte betraktet som forste tragisk undervurdering.

Приведу ссылку det blitt oppfattet på forhånd at krigen ville ha så katastrofale følger for den europeiske sivilisasjonen, ville ingen satt krigsplanene i verk. Dette er mindre trolig om man ser på datidens forste, særlig med arbeidet til Ivan Bloch. Bloch spådde at industriell krigføring i Europa ville føre til revolusjon, nedsliting, og blodige dødpunkt.

Noe som var velkjent i militære og pasifistiske forbindelser. Noen forfattere, har bakgrunnen på verdenskrig troen på en kortvarig krig ble grundig overvurdert etter krigen.

bakgrunnen for forste verdenskrig

De argumenterte med at de spesielt i Tyskland, var klar over potensialet til en langvarig krig. Dette er vist i Willy-Nicky-telegrafsamtalene mellom keiserne av Russland og Tyskland. I disse samtalene hevder han at de fleste opplyste personene så på en kortvarig krig som nærmest usannsynlig.

bakgrunnen for forste verdenskrig

stemme pa the stream | enn eller en