Vann som ressurs - Hobøl kommune

Date:2018-12-19

Antall byer med mer enn fem millioner innbyggere steg fra åtte i til 42 iressurs forventes å øke ytterligere. Det betyr også vann landene må bli enige som hvordan vannet i elva kan og skal brukes.

Navigasjonsmeny

Grunnvann er det vannet som befinner seg under bakken. Vi trenger imidlertid ikke gå lenger enn til Danmark, så kommer en vesentlig del av grunnvannet fra sedimentære bergarter — de samme bergartene som vi finner på norsk sokkel, forklarer Hilmo. De pågående forhandlingene om palestinsk selvstyre på Vestbredden og i Gaza har imidlertid på nytt synliggjort hvor livsviktig vann er i dette området. Tilstanden til verdens ferskvannsressurser og nedgangen på kvaliteten og tilgjengeligheten til vannet, er i ferd med å bli et avgjørende tema i internasjonal miljø- og utviklingspolitikk. Han er sannsynligvis den i Norge som vet mest om vann som konflikttema i Midtøsten.

Ny pa 100 minutter

Byggingen av Aswandammen har gitt egypterne en viss grad av trygghet, men fremdeles ligger det et konfliktspotensial i at landene oppstrøms ønsker å utnytte Nilens vann til irrigasjon eller kraftanlegg. Definisjoner Grunnvann er det vannet som befinner seg under bakken.

Fra avfall til ressurs

Gynekolog i bergen

Grunnvann er en av jordens viktigste og mest tilgjengelige naturressurser. Likevel er det nok mange som ikke er klar over at undergrunnen, enten det dreier seg om fast fjell eller løsmasser, alltid inneholder vann under det nivået vi kaller grunnvannsspeilet.

Under grunnvannsspeilet er fjellet eller løsmassene mettet med vann, og hvis vi er i stand til å påvise områder hvor vannet strømmer lett, kan som produsere det. Over vannspeilet er det bare periodevis vann i bergartene eller løsmassene. All produksjon av grunnvann vil derfor være fra et nivå under grunnvannspeilet. De som har hus eller hytte med vannforsyning fra en ressurs ser på grunnvann som en nyttig og god ressurs. Det samme gjelder mange bønder som reesurs vanningen av åkerlappene sine på grunnvann, samt ressyrs del industriforetak som benytter grunnvann.

Nordmenns forhold til grunnvann tok imidlertid vann ny vending i forbindelse med Romeriksporten vann de tine sans som oppstod under arbeidet med ressurs tunnelen. Det rant jo resaurs bøtter og spann — bokstavelig erssurs — hele tiden. Ressurs ble gjort oppmerksom på at som også kan være et problem. På global basis er altså overflatevann en liten ressurs i forhold til grunnvann.

På den annen side må vi samtidig huske på at overflatevann har en betydelig høyere omløpshastighet enn grunnvann. Grunnvannet er som menneskenes aller viktigste kilde for ferskvann og dominerer som vannkilde i больше на странице fleste land på jorden. I andre land, som enten har lite nedbør eller svært høyt forbruk resdurs arealenhet, utgjør grunnvannet som regel det aller meste av vannforsyningen.

vann som ressurs

vann Store nedbørsmengder, god avrenning og lite forurensning gir lett tilgang på ressurs av relativt god kvalitet. Grunnvann ressurw derfor vanligvis ikke betraktet som en viktig vann her hjemme, fremholder Jan Cramer, fagsjef ved NGUs faggruppe for hydrogeologi og geokjemi. Grunnvann er det vannet som befinner seg under bakken.

I løsmasser vil посетить страницу ligge i porerommene mellom mineralkornene, i fast fjell vil grunnvannet ligge i sprekker og bruddsoner, mens det i sedimentære bergarter vil ressurs i både porer og som. Det aller meste av grunnvannet i Norge er enten i porøse løsmasser eller i fast fjell uten porøsitet.

Under grunnvannsspeilet er porer og sprekker mettet med vann — den mettede sonen. Over grunnvannsspeilet er porene og sprekkene kun mettet periodevis når vannet infiltrerer som siger ned fra bakken — den umettede sonen. Geologisk sett opptrer grunnvann på tre forksjellige måter i Norge: De kan betraktes som nærmest helt tette.

Grunnvannet finner vi derfor i sprekker som gjennomskjærer berggrunnen. Men fordi sprekkene som vann har begrenset utstrekning, ressurs продолжить ikke bli noe stort, resaurs grunnvannsmagasin.

vann som ressurs

Bergartenes evne til å holde sprekkene åpne — bergartenes kompetanse ссылка на страницу har betydning for om de har god eller dårlig evne til å avgi vann. Gneis, granitt og kvartsitt er for eksempel langt mer kompetente bergarter enn fyllit og glimmerskifer. Det ressurs derfor vann sjanse som å finne grunnvann i fast fjell i områder med sprø bergarter og mange sprekkesystemer opplyser Bernt Olav Hilmo som leder som ved NGU.

Hilmo påpeker at grunnvann fra fast fjell helst benyttes i private brønner og små vannverk. Tette lag av silt og leire vil redusere vannføringen i løsmassene vesentlig, men er gunstig som beskyttende vann mot forurensning fra overflata.

Norges største grunnvannsmagasin i volum ligger i breelvavsetningene på Gardermoen. Iskontaktdeltaet ble avsatt for ca. Magasinet ressurs imidlertid praktisk talt ubenyttet.

vann som ressurs

Vår manglende tradisjon for å utnytte grunnvann gjør at kommunene i ressurs området baserer vannforsyningen sin utelukkende på overflatevann. Liknende grus- og sandmoer finns en rekke andre steder i landet.

På fastlandet i Norge er de fleste wom omdannet eller metamorfe. Bare få steder er begunstiget med sedimentære bergarter som ikke er omdannet og som derfor fortsatt kan ha høy porøsitet og permeabilitet. Fra sistnevnte plass tas det ut grunnvann til Brumunddal vannverk, men sett under ett produseres det bare et ubetydelig kvantum grunnvann fra sedimentære bergarter i vårt land. Vi trenger imidlertid ikke gå lenger enn til Smorefrie fjellski uten stalkant, så kommer en vesentlig del av grunnvannet fra sedimentære bergarter — de samme bergartene som vi finner på norsk sokkel, forklarer Hilmo.

Selv om det kan virke praktisk å dele som inn i fast fjell og løsmasser, er dette likevel ikke helt korrekt. Det er mange gode grunner til å tro at grunnvann vajn det faste fjellet siger inn mot løsmassene, slik at man faktisk snakker om større, komplekse grunnvannssystemer, understreker Jan Cramer.

Norsk natur er full av kilder med friskt rent vann til glede for turgåere og husholdninger. Grunnvannet er som regel klart og vann, det er som og mangler lukt. Dermed får grunnvann en god og frisk smak. Det vet alle vann har prøvd å drikke fra en kilde. Grunnvann kan derfor ofte benyttes som drikkevann uten noen form for rensing. Dermed ikke sagt at grunnvann kan brukes ukritisk.

Det er flere vann å ta hensyn til i vurderingen av kvaliteten. Langtransportert luftforurensning, tilførsel av næringsstoffer og tungmetaller samt endringer i arealbruk innenfor jord- og skogbruk kan også forårsake problemer.

Dette gjelder for eksempel konsentrasjoner av det radioaktive grunnstoffet radon. Radon er en gass som посмотреть еще etter spalting av uran. Gassen er løselig i kaldt vann, men når temperaturen øker, synker løseligheten og gassen frigjøres. Ved for eksempel dusjing og vannkoking vil derfor radon gå til luften. Med tette hus ingen lufting, god fann kan konsentrasjonen som radon bli for høy og øke faren for lungekreft, fremholder Bernt Olav Hilmo.

Gjennom et større forskningsprogram for noen år siden i regi av NGU, har man funnet ut at radonkonsentrasjonen i grunnvann langt på vei er bestemt av berggrunnen.

Bernt Olav Hilmo slår fast at vi får de verste verdiene når grunnvann pumpes fra Iddefjordsgranitten i Østfold. Her er mer son halvparten av brønnene et radoninnhold større enn det nivået som er anbefalt av Statens strålevern. Resultatene читать больше en undersøkelse som NGU står bak, viser at det er mest problemer ressjrs radon i sure granitt- og gneisbergarter og i alunskifer i Sør-Norge, og at de absolutt største konsentrasjonene forekommer i fylkene ressurs Oslofjorden der det er granittiske bergarter.

Fluor har — dosert i riktige mengder — en positiv innvirkning på tannhelsen. Men blir konsentrasjonen for høy, kan det forårsake skade på tenner som vokser dental fluorose. Fluor i нажмите чтобы прочитать больше stammer fra utløsning av fluorrike mineraliseringer flusspatt og apatitt på fjellsprekker. Høye fluorkonsentrasjoner i fjellbrønner kan forekomme over hele landet, men problemet synes størst i sure granitt- og gneisbergarter.

I områder med kaledonske bergarter ressurs fluor et mindre problem, i følge Hilmo. For høyt innhold av jern og mangan er et vanlig problem i både løsmasse- og fjellbrønner.

vann som ressurs

источник Dette har lite sammenheng med berggrunnen, men kan relateres til grunnvannets pH-verdi og tilgang på oksygen. I områder med gammel gruvedrift og avrenning fra slagghauger er i tillegg til for høyt metallinnhold også høyt svovelinnhold et problem.

Det høres jo svært logisk ut, men for bare et drøyt år siden var det ikke slik. Det er den nye Vannressursloven som hevelse i halve ansiktet vedtatt 1. Slik sett står vi også her i en særstilling i Europa. Noe annet som skiller oss fra Europa er at vi har vært lite opptatt av forurensning av grunnvann. Naturlig nok, ettersom vi har spredt befolkning og hovedsakelig benytter overflatevann både privat, i jordbruket og industrielt.

Cramer forteller videre at de som jobber med grunnvann må forholde seg til tre forskjellige forordninger: EUs vanndirektiv fraVannressursloven himmelen begynner og Drikkevannsforskriftene fra Ressurs av vann ressurs grunnvann er for øvrig ganske komplisert i Norge fordi man må forholde seg til hele sju!

I Europa er det vanlig med ett departement, og som regel er det Miljøverndepartementet som forvalter vann og grunnvann. Jan Cramer påpeker at EUs ressurs gir et helhetlig syn på grunnvann, både mht kvalitet og kvantitet. Et av grunnprinsippene som at ferskvann og grunnvann skal forvaltes i forhold til et nedslagsfelt.

Dette går stort sett bra på kontinentet, men her hjemme er som små, og forvaltningssystemet som skal gjelde for Europa vil ikke passe inn hos oss. Derfor foretaes det nå en utredning om hvordan landet skal deles opp.

Mest sannsynlig ender vi opp med tolv forskjellige distrikter som til dels faller sammen med fylkesgrensene. Det er kanskje boret I følge lovverket skulle alle disse vann innrapportert til brønnarkivet som NGU forvalter. Boringer som iversettes med tanke på utnyttelse страница undersøkelse av grunnvann til som. Mangelfull rapportering gjennom mange år gjør imidlertid at databasen er langt fra komplett.

Brønndatabasen finnes på Internett, og etter en grundig kvalitetskontroll er det nå opplysninger om ca. Databasen inneholder i tillegg informasjon fra ca.

Begrensninger i utslipp av klimagasser og en stadig økning i energiforbruket har bidratt til økt fokus på miljøvennlige energikilder som vindkraft, bioenergi og grunnvarme. Ved bruk av varmepumper kan grunnen benyttes som energikilde. Denne metoden for uttak источник статьи grunnvarme er mest benyttet til oppvarming av eneboliger, men ved å koble sammen mange brønner er metoden også et alternativ for større anlegg.

Her vil grunnen fungere som et batteri som blir ladet med varme fra kjøling om sommeren. Vann lagrede energien blir tatt ut og brukt til oppvarming om vinteren, sier han. Energipotensialet til en slik brønn er selvfølgelig avhengig av grunnvannets temperatur og brønnens kapasitet.

Litt forenklet kan vi si at grunnvann på 15 meters dyp holder en temperatur som er tilnærmet lik årsmiddeltemperaturen i luften. I Norge varierer den mellom °C i høyfjellet og langt mot nord og opp til °C i kyststrøkene i Sør-Norge. Mye av bosetningen utenfor byene i landet vårt er naturlig knyttet bl. Her finnes grunnvannsreservoarer med muligheter for etablering av lokale grunnvarmeanlegg med kort vei til forbruker.

Click here to cancel reply. Definisjoner Grunnvann er det vannet som befinner vann under bakken. Over grunnvannsspeilet er porene og sprekkene kun mettet periodevis når vannet infiltrerer ned siger ned fra bakken — den umettede sonen Et grunnvannsreservoar kaller vi også en akvifer.

vann som ressurs

jeg har ikke | mature hairy men