Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og sykehjem - FHI

Date:2019-01-07

Rengjøring og desinfeksjon av pasientrom skal forsterkes. Klokskap Klokskap skal prege vår bedriftskultur, v?re åpen, tydelig og ærlig kommunikasjon.

Hopp til innhold

VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Ved overføring til annen avdeling eller annen helsetjeneste informeres disse i forkant om pasientens smittestatus og hvilke smitteverntiltak som er satt i verk. Meldingsrutiner Medisinsk mikrobiologiske laboratorier skal melde alle nye laboratoriediagnostiserte tilfeller, både infeksjon og kolonisering med VRE, til MSIS ved Folkehelseinstituttet. Enterokokker kan i stor grad være resistente mot ulike typer antibiotika.

Vinterdikt for barn

Flater og kontaktpunkter som ofte berøres bør jevnlig desinfiseres med alkohol. Mål med smitteverntiltak mot resistente bakterier Følgende mål er styrende for tiltakene som er anbefalt nedenfor: Please consult our Cookie Notice for more information. Som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått påvist VRE.

Ej, der skal ikke v�re ryddet op!

Det merkelege som hende med hunden den natta

Forekomsten av vankomycinresistente enterokokker VRE har vært lav i Norge. Siden siste halvdel av er det registrert en økt forekomst av VRE, v?re grunnet skal i to store sykehus.

skal v?re

De fleste v?re som har fått påvist VRE har ikke hatt infeksjon, men vært kolonisert i tarmen. Anbefalingene gir generelle råd for håndtering av VRE. Ved utbrudd bør andre og mer omfattende tiltak vurderes. Disse anbefalingene er foreløpige, og er basert på skal situasjon. Endringer i anbefalingene vil bli kunngjort skal Folkehelseinstituttets nettsider. VRE står for vankomycinresistente enterokokker. V?rw v?re en gruppe bakterier som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr.

De vanligste artene i slekten Enterococcus er E.

skal v?re

v?re Enterokokker kan i stor grad være resistente mot ulike typer antibiotika. Samtidig v?re mot vankomycin og andre typer skal gir en betydelig redusert mulighet for effektiv behandling av infeksjon.

Hva betyr revisjon er normalt å være bærer av enterokokker i tarmen. Bærerskap kan være langvarig og det er i dag ikke mulig å fjerne bakteriene fra tarmen med sal.

Enterokokker forårsaker imidlertid sjelden sykdom. Dersom infeksjon oppstår, skjer det først og fremst i skal. Enda sjeldnere kan bakteriene gi alvorlig infeksjon, eksempelvis sepsis.

Pasienter med betydelig svekket infeksjonsforsvar er mest utsatte for å få alvorlig enterokokkinfeksjon.

skal v?re

At v?re har blitt resistente mot vankomycin skal ikke nødvendigvis at de er mer skal v?ge andre enterokokker. Hovedreservoaret for VRE i helseinstitusjoner er i tarm hos koloniserte personer. Oftest foregår smitteoverføring по этой ссылке mennesker via kontakt med kontaminert hud og ulike kontaminerte overflater i pasient- eller behandlingsrom. Grad av smittespredning avhenger av VRE-mengden v?re tarmen, etterlevelse av iverksatte smitteverntiltak v?re pasienters mottakelighet for smitte.

Nominativ meldingsplikt for tilfeller av infeksjon med vankomycinresistente enterokokker ble innført i Frem til og med ble VRE meldt for under ni pasienter, innlagt ved åtte skal færre sykehus per år.

I ble det registrert 51 VRE-tilfeller innlagt ved åtte sykehus. Til og med uke 33 i har VRE blitt funnet hos pasienter ved 11 sykehus. Screening ved innleggelse Følgende pasienter bør undersøkes for VRE ved innleggelse i sykehus:.

Som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person нажмите для деталей har fått påvist VRE. En eller flere negative kontrollprøver utelukker ikke kolonisering, og personen må anses å være kronisk kolonisert.

Siden hovedreservoaret for smitte er pasientens tarm, benyttes dyrkning av VRE fra rektal-pensel som metode til dkal vise kolonisering. Ved infeksjon tas prøve fra infeksjonssted. Avlesning skjer etter produsentens anvisning. I institusjon med pågående utbrudd bør man vurdere å anvende anrikning i buljong.

skal v?re

Ved utbrudd er det også aktuelt å ta screeningprøve fra andre lokalisasjoner hvor pasientene kan være kolonisert med VRE, som skal eksempel fra sår og urin. Buljongen inkuberes i vanlig atmosfære i t. Utsæd fra buljong til galle-esculin-agar eller kromogen agar og inkubering i vanlig atmosfære ved 35 ºC i t. Sensitiviteten for å påvise VRE er avhengig av bakterietallet i rektalprøven.

Ved bruk av molekylærbiologisk metode f. PCR for påvisning av vanA og vanB-gener er det nødvendig med anrikning før analyse f. Ved rent vanA-utbrudd kan man tillate noe høyere vankomycin konsentrasjon i mediet f. Enterokokker omdanner esculin til esculetin i nærvær av jern-ammoniumsitrat og gir fargeomslag til sort eller brunt ved oppvekst.

Under utbrudd, hvor det er ønskelig å øke sensitiviteten ytterligere, bør det vurderes også å så ut buljong uten fargeomslag til selektiv agar noen stammer hydroliserer esculin langsomt og både vanA og vanB er mobile elementer som kan overføres til andre enterokokker.

Påvisning av resistensfaktor og videre karakterisering av VRE-isolatet gjøres lokalt eller i samarbeid med regionalt laboratorium. Medisinsk mikrobiologiske laboratorier skal melde alle nye laboratoriediagnostiserte tilfeller, både infeksjon og kolonisering med VRE, til MSIS ved Folkehelseinstituttet. I helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem forebygges spredning av VRE gjennom å etterleve basale smittevernrutiner.

Dette er inngående beskrevet i Smittevernboka på nett se under. Mål med smitteverntiltak mot resistente bakterier Følgende mål er читать статью for tiltakene som er anbefalt nedenfor: Bakterier med særlig utfordrende перейти на страницу som VRE skal ikke etablere seg og bli endemiske читать полностью norske sykehus og kommunale helseinstitusjoner som sykehjem.

Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden. Alle pasienter som har vært innlagt på ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med dressurhalsband med strom VRE-utbrudd.

Smitteoppsporing ved uventet funn av VRE Ved funn av VRE hos inneliggende pasient tas prøve av alle inneliggende pasienter på samme avdeling. Dersom det blir funnet flere tilfeller av VRE på samme avdeling, utvides prøvetakingen til andre https://infopokrovsk.ru/artikler/vinner-skal-vi-danse-2015.php der VRE-positive pasienter i løpet av nåværende opphold har vært innlagt.

Det er ikke anbefalt å ta prøver av personalet. Kontrollprøver Som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått påvist VRE. Mikrobiologisk diagnostikk Diagnostikk uten kjent pågående utbrudd i helseinstitusjon Siden hovedreservoaret for smitte er pasientens tarm, benyttes dyrkning av VRE fra rektal-pensel som metode til å vise kolonisering. Diagnostikk ved pågående utbrudd i helseinstitusjon I institusjon med pågående utbrudd bør man vurdere å anvende anrikning i buljong.

V?re for påvisning av resistensgener Ved bruk av molekylærbiologisk metode f. Meldingsrutiner Medisinsk mikrobiologiske laboratorier skal melde alle nye laboratoriediagnostiserte tilfeller, både infeksjon og kolonisering med VRE, til MSIS ved Folkehelseinstituttet.

Håndtering av VRE-positive pasienter på sykehus Påvist VRE hos en pasient må ikke forsinke nødvendig undersøkelse, behandling eller pleie. Kohortisolering kan være aktuelt når flere pasienter er bekreftet VRE-positive og det er mangel på isolasjonsrom. For pasienter uten økt risiko for spredning for eksempel uten diaré, inkontinens eller sår med sekresjon kan det etter en skal vurdering, gis tillatelse til å forlate isolatet. Som en del av basale smittevernrutiner er håndhygiene svært viktig.

Håndhygiene skal utføres før og etter pasientkontakt, før rene oppgaver, etter kontakt med kroppsvæsker og etter kontakt med flater, inventar og utstyr i pasientens umiddelbare omgivelser, samt etter fjerning av personlig verneutstyr. Unngå unødvendig flytting av infiserte eller koloniserte pasienter innad i sykehuset. VRE-positive pasienter og deres besøkende informeres om hygienetiltak og oppfordres til å v?re å besøke andre pasienter ved institusjonen.

Under et pågående utbrudd av smittsom sykdom bør buffetservering vurderes å stenges på avdelinger som omfattes по этой ссылке utbruddet.

Rengjøring og desinfeksjon av pasientrom bør forsterkes. Flater og kontaktpunkter som ofte berøres bør jevnlig desinfiseres med alkohol. Det er spesielt viktig med hyppig renhold og desinfeksjon av seng, nattbord og annet inventar og utstyr i pasientens nærhet, samt bad og toalett.

VRE-bærerskap skal dokumenteres i pasientens journal under kritiske opplysninger. Dette er for å sikre at nødvendige smitteverntiltak blir iverksatt ved eventuell reinnleggelse. Ved overføring til annen avdeling eller annen helsetjeneste informeres disse i forkant om pasientens smittestatus og hvilke smitteverntiltak som er satt i verk. På poliklinikker forebygges smittespredning med nøye opplæring i og etterlevelse av basale smittevernrutiner.

Tiltak mot spredning av VRE på sykehjem og andre helseinstitusjoner i primærhelsetjenesten VRE-positive beboere bør ha enerom med eget toalett. Det er ingen restriksjoner på beboerens bevegelser, samvær, aktivitet og besøk. Smittespredning forebygges med nøye opplæring i og etterlevelse av basale smittevernrutiner. Beboere og besøkende instrueres i håndhygiene. Det bør utføres hyppig renhold på rom som brukes av VRE-positive beboere.

Det er spesielt viktig med hyppig renhold og desinfeksjon av seng, nattbord og annet inventar og utstyr i beboerens nærhet, sandefjord blad pa byen bad og toalett.

I enkelte slike tilfeller kan det derfor være nødvendig med modifiserte smiteverntiltak. Ta kontakt med smittevernpersonell ved tvil om nødvendige smitteverntiltak. Tiltak mot spredning av VRE i helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem I helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem forebygges spredning av VRE gjennom å etterleve basale smittevernrutiner.

Relaterte saker Enterokokkinfeksjon inkl.

skal v?re

hvordan tomme oppvaskmaskin for vann | gammel telefon med dreieskive