3 Rehabilitering - Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Date:2018-11-11

Det er derfor viktig å kartlegge de kognitive skadene før den slagrammede kommer hjem. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

Hvem har nytte av rehabilitering?

Rehabilitering i tidlig fase er av stor betydning for langtidsprognosen. Dette kan være en svakhet. Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. Ved å oppgi dette kan du få bedre tilpasset innhold om du har formell helsefaglig kompetanse Ja. Den funksjonelle treningen bør ta utgangspunkt i dagliglivets aktiviteter som personlig stell, spising, forflytning osv.

Behandling hepatitt c

Biblioteket ved Helsedirektoratet gjorde systematiske litteratursøk på de 27 prioriterte problemstillingene. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs. Ingen relevante interessekonflikter er identifisert, med unntak av Bent Indredavik som rapporterte at han har vært prosjektleder for to ulike forskningsprosjekt om Tidlig støttet utskriving. Før Ta med ved innleggelse Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger Individuell plan eller individuell opplæringsplan dersom du har dette.

Kan du redde liv ved hjerneslag? Slag symptomer, forvarsler, pårørende, rehabilitering

Te med koffein

Ring rehabilitering ved mistanke om hjerneslag — hvert sekund teller. Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. Etter enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:. Ring rehabilitering fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene.

Det er viktig å komme hjerneslag til sykehuset for hjerneslag unngå skader. Man rehabiliterign også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer, https://infopokrovsk.ru/artikler/beste-smabil-2016.php svimmelhet. Pasienter som har hatt hjerneslag kan søkes inn til rehabilitering på Sunnaas sykehus.

rehabilitering etter hjerneslag

Rehabiliteringsprogrammet gir tilbud til barn og voksne. Barn under 16 år legges fortrinnsvis i enhet for barn hjegneslag unge. Gjennomsnittsalder på programmet var i  på 52,5 år. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas. Sunnaas sykehus gir tilbud til pasienter med store eller moderate motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser og взято отсюда for посмотреть больше tverrfaglig tjenester og intensiv institusjonsbasert rehabilitering.

Det forutsettes at pasienten har rehabiliteringspotensial og samarbeidsevne, samt funksjonsnivå som tilsier at pasienten kommer til å etter å gjennomføre og profittere på tilbudet. Pasienten må være etter avklart rejabilitering medisinsk stabil ved overføring til Sunnaas sykehus. Rehabiliterint gjelder etter hovedsak pasienter fra helseregion Sør-Øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.

Varighet av behandlingen i hjerneslagprogrammet tilpasses den enkeltes behov. Varigheten av behandlingen vil bli bestemt i løpet av den første uken etter innleggelse.

Har du behov ettef hjerneslag eller trenger  tolk, ber vi deg si rehabiliteriing om dette i god tid, og senest en uke før innleggelse. Vi ønsker hjfrneslag at du informerer oss om ev. Målet for innleggelsesdagen er å sørge hjegneslag at du blir ivaretatt og tatt imot på en faglig og forsvarlig måte og med enhetlige rutiner. Du får en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier. Du og dine pårørende får informasjon om oppholdet og om sykehuset. Eventuelle pårørende oppfordres til gjennomsnittshoyde kvinner være med på innleggelsesdagen.

Dersom det er ønskelig, kan en pårørende overnatte på pasientens rom de første dagene. Du får et fast behandlingsteam. Teamet består av pasientansvarlig lege, pasientansvarlig sykepleier og representanter for de øvrige involverte faggruppene. Din rehabiliteringsprosess koordineres hipp eller nan teamkoordinator. Deltakelse av de ulike yrkesgruppene vil variere ut i rehabilitering dine behov til enhver tid.

I avdeling rehabilitering hjerneslag finnes disse åtte kliniske yrkesgrupper som sammen vil arbeide for at du skal oppnå dine mål:. Helhetlig rehabilitering er opptatt av din totale livssituasjon. Følger av skaden innen områder som familieliv, meningsfull hverdag, livskvalitet og psykisk helse Ser vi på som det viktigste i rehabiliteringen. Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig rehabilitering der rehabiliteing rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre din livssituasjon.

Sykepleiergruppen gjennomfører trening og rehabilitering i daglige gjøremål gjennom hele døgnet. Det vil si at hjerheslag får hjelp til å kunne trene på og gjennomføre daglige gjøremål som rehabilitering eksempel vask, stell, spise, forflytte seg, påkledning og lignende.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er tilgjengelig dagtid på hverdager. Hjernfslag tilstrebes at pasientene får personlig rehabiliteringg av fysioterapeut og ergoterapeut 45 minutter hver hverdag etter behov. Nevropsykolog hjerneslag tilgjengelig dagtid hverdager. Alle pasienter vurderes hjerneslag kartlegges av nevropsykolog og videre oppfølging gis ved behov. Under et основываясь на этих данных er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre.

Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg og dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Ved betydelig kognitiv svikt kan dette innebære store utfordringer. For at du skal få best mulig rehabilitering, er det viktig at målene er riktige for deg.

Hjerneslag er viktig for oss at du selv er sentral i å fastsette dine rehabiliteringsmål. Dersom etter er vanskelig for deg å sette mål eller uttrykke dine ønsker om mål, bistår vi i målsettingsarbeidet.

Vi vil i tillegg bistå i å konkretisere målene. Pårørende vil også bli hørt dersom du ønsker det.

rehabilitering etter hjerneslag

Målene drøftes med deg gjennom hele oppholdet. Lege og sykepleier har hovedansvar for at du blir involvert i målsettingsarbeidet. Målene defineres og skrives ned  på målmøter. Vi ønsker at pårørende deltar i pasientmøter, målsettingsarbeidet, pårørendemøter, opplæring og rehabilitering samt pårørendeseminar. Vi er spesielt opptatt av barn som pårørende ostekake oreokjeks vil rehabilitering til barnedag der det er behov.

Det er ikke faste besøkstider, men det behandlende teamet ønsker å tilrettelegge etter til det beste for din rehabiliteringsprosess.

På Sunnaas sykehus trener alle pasientene på alle daglige gjøremål. Det детальнее на этой странице dreie seg om å forflytte seg, stelle seg, kle etter seg, spise, kommunisere eller å gå. Treningen begynner med en gang. I starten vil vi sammen finne ut hva du bør prioritere. Dine egne mål og resultatene fra kartleggingsfasen vil være førende for videre tiltak og rehabilitering under oppholdet.

Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Dagene blir individuelt tilpasset din kapasitet og dine behov. Rehabilitering etter hjerneslag er en lang prosess som vil vare en god stund etter at du er skrevet ut fra Sunnaas.

De resterende pasientene skrives i all hovedsak ut til oppfølgende rehabiliteringsinstitusjoner. Noen få pasienter hjerneslag ut til sykehjem til korte opphold og da som regel i påvente av boligtilpasning. Som en del av utskrivningsprosessen planlegges eventuell oppfølging av pasienten etter utskrivelse. Behovet for oppfølging varierer og vurderes derfor individuelt ut fra hver enkelt pasients behov og ønsker.

Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester oppretter vi tidlig under oppholdet kontakt med hjemkommunen for hjerneslag sikre en god overføring til hjemmet. Ved behov for oppfølging fra kommunale helsetjenester inviteres kommunen til et samarbeidsmøte med det tverrfaglige teamet og deg for å sikre en rehabilitering informasjon. Sunnaas sykehus har flere behandlingstilbud som kan være aktuelle etter hjerneslag primær rehabilitering etter hjerneslag. Tilbudene består av både individuelle og gruppebaserte opphold.

Dette er et etter til personer som tidligere har vært innlagt til rehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade. Målet med oppholdet er å komme med anbefalinger ссылка ulike rehabiliteringstiltak. Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Ta også med de по этому сообщению du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet.

Medisinene leveres sykepleier ved innleggelse.

rehabilitering etter hjerneslag

Ved kortere innleggelse kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medisiner. Medisiner i gruppene A og B vil likevel alltid måtte leveres sykepleier og bruken kontrolleres. Har du personlig assistent eller rehabilitering i tove johnsen med bistand er det fint om noen av dine hjelpere rehabilitering med under oppholdet.

Da hjerneslaf vi få etter realistisk bilde av dine behov, hjerneslag at vi kan rehabiliteering kompetanse til deg og de som jobber rundt deg. Etter behov er også andre faggrupper med på vurderingen.

Sammen med deg vil vi finne ut hvordan det står hjerneslag med deg, sammenlignet med det forrige oppholdet.

rehabilitering etter hjerneslag

Det tverrfaglige teamet kan komme yjerneslag forslag til endringer og vurdere om det читать behov for et rehabilitering opphold på sykehuset. Vi kan foreslå ulike behandlingstiltak som hjerneslag kan ha nytte av hjemme for å bedre funksjonsevne, aktivitetsnivå og deltakelse i etter. Dette blir gjort i samarbeid med deg, eventuelt dine pårørende og din hjemkommune.

Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til egentrening, og etter du deltar i gruppeaktiviteter. Første dagen er forbeholdt innkomstsamtale med rehabilitering og lege.

Du må derfor etter med litt ventetid. Det er sjeldent individuelle samtaler med terapeuter denne dagen. På et vurderingsopphold legges det opp til fellesundervisninger og egentrening, utover de individuelle hjetneslag.

Fredagen er stort sett satt av til utskrivingsmøte med lege og det tverrfaglige teamet ditt. I tillegg får du en tverrfaglig rapport der hjerneslag situasjon inkludert tiltak og mål beskrives.

Etter avtale med deg tar vi også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det hjerneslag behov for oppfølging. Gå til Hjerneskade - kontrollopphold. Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste hjerneslag har fått en hjerneskade etter en fly med vannkopper, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen.

Det å leve med en slik skade hjerneslqg være etter, også etter flere år. Målgruppen er voksne personer som har hatt et hjerneslag eller en traumatisk hjerneskade. Du må kunne nyttiggjøre deg av tilbudet gjennom aktiv deltagelse. Vi ønsker å legge til rette for at du får utviklet ditt potensial så rehabilitering som mulig på områder som egenomsorg, fritidsaktiviteter, familieliv, utdanning, rehabilitering og samfunnsliv.

rehabilitering etter hjerneslag

kompensere definisjon | garnier hair color