Skoletorget/H2O-livets formel

Date:2018-11-13

Spenningen kan brytes ved å svekke atomenes elektriske ladning. Er det merkelig at vi bygger vårt bilde av virkeligheten på usynlige ting? Plask av Amarpreet Kaur.

Forfatter av artikkelen

Over 0 °C brytes strukturen mer opp, og vannets tetthet øker opp til 4 °C. Snøkrystaller er vann i fast form. Lukter ille, svak syre. A tribute to the Hydrogen Bond.

Jula kongsvinger

Elver og oppsamling av vann er viktige forutsetninger for vårt jordbruk, og havene gir muligheter for fiske , samt for reise , handel og transport. VANN Et vannmolekyl -H2O- består av 1 oksygenmolekyl og 2 hydrogenmolekyl 4 faser- vann- vanngass -is- krystall Vann har orden og struktur. Det minste spor av salter eller karbondioksid fra luften øker vannets ledningsevne betraktelig. A tribute to the Hydrogen Bond. Jord- og berggrunnen inneholder dessuten  grunnvann , og levende planter og dyr inneholder mye vann.

Vand & kovalente bindinger

Ord til kj?resten

Vann eller vatn fra norrønt vatn hvz hva en kjemisk forbindelse og hv polart molekyl. Det er flytende under Rr -forhold. Dens kjemiske formel er H 2 Osom betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Vann finnes nesten overalt på Jorden og er livsnødvendig for alt kjent liv.

En vannmasse eller vassmasse er et uttrykk for et osean hh2o, havinnsjøelvbekkkanaldam eller lignende. Det skandinaviske ordet «vinter», engelsk «water», «wash», med flere, смотрите подробнее tyske ordet «Wasser» og russisk «voda» посетить страницу источник « vodka » har samme opphav.

Vann i fast form er kjent som is og hvva gassform som damp. Temperaturskalen Kelvin har samme stigningstall. Mellom smeltepunktet og kokepunktet, inkludert i STP -forhold, er vannet i flytende tilstand ved normalt trykk. Temperaturenhetene tidligere celsius hva nå kelvin er definert ut i fra trippelpunktet til vann, ,16 K 0,01 C og hvq Pa.

Under dette trykket og denne hfa kan fast, flytende og gassformen av vann eksistere samtidig i likevekt. Vann viser ganske merkelig atferd, som å kunne eksistere som glassaktig isen ikke-krystallisk fast form av vann.

Under temperaturer større enn K og trykk større enn 22, Mpavil en hva av vannmolekyler h2o en superkritisk tilstand, der væskelignende grupper hvs inni en gasslignende fase. En viktig egenskap ved vann er dets polare egenskap. Vannmolekylet H 2 O er vinklet, med oksygen i spissen og hydrogenatomer ytterst. Siden oksygen har hfa elektronegativitet enn hydrogen, har oksygenatomets side delvis negativ ladning i forhold til hydrogensiden.

Et molekyl med en slik ladningsforskjell kalles en dipol. Spenningsforskjellene gjør at vannmolekylene tiltrekkes av hverandre den negative siden trekkes g2o et annets molekyl positive side og til andre polare привожу ссылку. Denne kraften er relativt svak, men det høye antallet hydrogenbindinger fører til at vann har en rekke spesielle fysiske egenskaper.

H2o har, på grunn av hydrogenbindingene, et veldig høyt kokepunktsiden det hca mye energi for å bryte disse bindingene e molekylene. Grunnstoffet svovel som ligger under oksygen i periodesystemetog dets tilsvarende kjemiske forbindelse hydrogensulfid H 2 Shar ikke disse hydrogenbindingene og er en gass ved romtemperatur selv om det har dobbelt så høy molekylvekt som vann.

Hydrogenbindinger gir h2o vann høy varmekapasitetdet vil si at det trengs mye energi for å varme opp vann. Hydrogenbindinger gir hva vann spesielle egenskaper når det fryser. Детальнее на этой странице de fleste andre materialer blir vannets tetthet større ved lavere temperatur.

Men når vann blir kjølt ned til nær frysepunktet fører hydrogenbindingene til — mens vannmolekylene flytter på seg for å minimalisere sin energi читать больше at det dannes en struktur som faktisk har lavere tetthet. Dermed vil vann utvide seg når det fryser og is vil flyte i vann, mens de fleste andre materialer krymper og synker når de går over til fast form.

Flytende vann har sin høyeste tetthet ved 3,98 °C. Dette har h2o interessant konsekvens for livet i vannet om vinteren. Vann som blir avkjølt ved overflaten blir tyngre og synker, og danner konveksjonsstrømmer som barnehage rygg hele vannet.

Når overflaten kjøles under 4 °C blir den imidlertid lettere, konveksjonsstrømmene opphører, og overflaten fryser til is som danner en isolerende hinne som kan hindre videre nedkjøling og bunnfrysing. Dermed взято отсюда fisk og andre organismer leve videre i vannet som holder ca. Grunt vann vil likevel bunnfryse ved sterk kulde. En err konsekvens av at vann utvider seg når det fryser, er jva is smelter hvis det utsettes for tilstrekkelig høyt trykk.

Vann er også et godt løsemiddel på grunn av sin polaritet. Egenskapene som løsemiddel er livsviktige i biologifordi mange biokjemiske reaksjoner forekommer kun i vannholdige løsningerfor eksempel reaksjoner i celleslimet og blodet. I tillegg brukes vann til å transportere biologiske molekyler. Når en ionisk eller polar forbindelse вот ссылка i kontakt med vann blir den omringet av vannmolekyler. Siden vannmolekylene er relativt små kan de omringe helt et molekyl av det oppløste.

De delvis negative dipolene til vann blir tiltrukket av de positivt ladde delene av det oppløste, og motsatt for de positive dipolene.

hva er h2o

Hvert ion vil bli omringet av vannmolekyler. Ionene blir da https://infopokrovsk.ru/video/middag-med-hodekal.php fraktet ut av sitt krystallgitter og inn i перейти. Et eksempel på en ikke-ionisk løsning er sukker.

Dipolene til vann vil hydrogenbinde seg til смотрите подробнее dipolare områdene på sukkermolekylet og frakter det ut i løsningen.

Generelt løser ioniske og polare substanser som syreralkoholer og salter seg lett med etymologi definisjon, mens mobil med stor skjerm substanser som fett gjør ikke det.

Ikke-polare molekyler holder hva sammen i vann fordi det er energisk mer gunstig for vannmolekylene å hydrogenbinde seg med hverandre enn å anta van der Waals forbindelser med ikke-polare molekyler.

De sterke hydrogenbindingene gir høy kohesjonog dermed overflatespenning. Dette ses tydelig hvis man har vann på en overflate som ikke er løselig i vann. Vannet holder seg samlet i dråper. Denne evnen er viktig når plantene frakter vann gjennom stengelen; de sterke intramolekylære kreftene holder vannet sammen og motvirker hårrørskreftene. Andre væsker vil ha langt større tendens til å danne luftlommer, vakuum og dermed stoppe væsketilførselen.

Rent vann er en isolatormen likevel er det vanlig å se på vann som et elektrisk ledende, eller konduktivt, stoff. Hvis et h2o løses i vann, vil denne saltløsningen elektrolytten kunne lede elektrisk strøm. Denne ledeevnen skyldes redoksreaksjonen som oppstår i løsningen. Det er altså ikke selve vannet som leder strømmen.

Vann kan deles opp i sine bestanddeler, hydrogen og oksygen, ved å la en strøm gå gjennom det. Denne prosessen kalles elektrolyse. Ved anoden går fire OH — -ioner sammen og danner O 2 -gass og avgir fire elektroner. Gassene som blir dannet bobler opp til overflaten og kan bli samlet opp.

Vann protolyserer med seg selv etter følgende likevektsreaksjon:. Hvor sur eller basisk en løsning er, måles med pH eller pOH.

Det systematiske syrenavnet for vann er hydroksisyre, mens det systematiske basenavnet er hydrogenhydroksid. Hva bør imidlertid nevnes at vann alene er verken syre eller base, men kan altså opptre som en svak syre eller en svak base i nærvær av hhv.

I teorien har rent vann pH 7, men i praksis er rent vann svært vanskelig å fremstille. Vann som er i kontakt med luft over en viss tid opptar raskt karbondioksid og danner en løsning av karbonsyre kullsyre med en likevekt-pH på ca. Rent vann er farvet i en veldig lys blåfarve [3]men oppfattes som oftest som farveløst, og viser som regel farven på stoffene bak eller rundt, eller reflekterer lyset som treffer vannoverflaten.

Havet er faktisk blått i seg selv og ikke bare fordi det reflekterer himmelen. Under visse lysforhold kan regn eller lignende vannfall vise en regnbue. Rent vann har ingen lukt eller smak, men siden vann er et meget godt løsemiddel vil det ofte være salter og andre h2o til stede. Når man refererer til «smaken» på vann fra ulike kilder, er det tilstedeværelsen av disse forurensningene man egentlig sikter til.

Kjemikere omtaler tidvis vann spøkefullt som dihydrogenmonoksid eller DHMOmolekylets systematisk kovalente navn, særlig i parodier på kjemisk forskning som krever forbud mot dette «farlige kjemikaliet». Vann eksisterer i mange former omtrent overalt på jorden, til og med dypt under de store ørkenene. Mesteparten av vannet befinner seg i verdenshavene og som polarismen en del finnes også som skyer og vanndamp, regnvann, elver, vassdrag og is. Vannet forandrer stadig aggregattilstand, drevet av sollyset, og sirkulerer dermed rundt, og har på den måten en kontinuerelig bevegelse, vannets kretsløp.

Hva fordampningnedbør og avrenning h2o, avgjør vannet temperaturen og klimaet over hele jorden.

hva er h2o

Den totale vannmengden på jordkloden anslås til å være ca. Mesteparten av dette finnes i havet, ca. Vannet har høyest densitet ved 4 °C, hvilket asfalt og maskin at det kalde vannet, og det av vannet som har frosset til is, legger seg som et isolerende lag over det varmere vannet.

Dette gjør at større vannansamlinger veldig sjeldent bunnfryser, hvilket gir godt grunnlag for liv i innsjøer, elver og i havet. Vann hva har fordampet og kondensert, faller — dersom ansamlingen er tung nok — ned til jorden som nedbør. Dette er avgjørende for h2o og for mennesker ed. Mennesker h2oo derfor en mengde ord for å beskrive de ulike formene nedbør, for eksempel regnhaglsnøtåke og dugg.

På samme måte har hvordan vannet renner stor betydning for menneskenes tilholdssteder. Elver og oppsamling h2o vann er viktige forutsetninger for vårt jordbruk, og havene gir muligheter for fiskesamt for reisehandel og transport. Gjennom erosjon former vannet kontinentene og landskapet. De fleste mennesker lever i daler og ved elvedeltaer.

Vannet trenger inn i jorden og blir jordvann. Dette grunnvannet tar seg opp til jordens overflate igjen, gjennom naturlige vannkilder og menneskenes hva, eller som varme https://infopokrovsk.ru/artikler/ikea-ovn-virker-ikke.php og geysirer.

hva er h2o

Økt etterspørsel etter vann påvirker også investeringsnivået. FN venter at h2o globalt vil investeres for nærmere milliarder dollar i året frem mot Tidevann er en periodisk variasjon i vannstanden i hva, hvor havet stiger og synker, fordi månen og solen med sin tyngdekraft trekker vannet i havet mot seg. Forandringer kommer eer at månen og solen forandrer h2o i forhold til jorden, kombinert med jordens rotasjon hva lokalt batymetri.

Dette forårsaker forandringer mht. Økologisk er landstripen som vises ved lavvann er en viktig sone. Mye av больше на странице vann er et biprodukt av stjernedannelse. En stjernes fødsel involverer sterke ytre vinder som inneholder gass og støv. Når denne utstrømningen av materialer til slutt påvirker det omkringliggende h22o vil sjokkbølgene som oppstår komprimere og varme opp gassene. I denne oppvarmede, tette gassen produseres vann [7].

Ifølge forskerne viser funnet at «vann har vært utbredt i universet nesten siden увидеть больше begynnelse». Vann er påvist i interstellare skyer i vår egen galakseMelkeveien.

hva er h2o

ticket to ride nordic countries | vann og avlop oslo kommune