Har dere fått time hos en annen lege enn fastlegen deres - Anonymforum - Skravle - Foreldreforum

Date:2018-11-10

Alt i alt er det med andre ord rimelig å forvente at du vil bli godt ivaretatt og tatt på alvor enten du kommer med en fysisk eller psykisk plage. Flere steder foregår rene vikarstafetter. By Anonym bruker, February 17, in Anonymforum - Skravle.

Krever evaluering

Bakgrunn og utfordringer 3. Dette flertallet ser at det er behov for spesielle regler for reinsamene som i store deler av året oppholder seg i andre kommuner enn der de bor. Disse medlemmer mener at valg av fastlege for barn under omsorg av barnevernet skal gjøres i samråd med foreldrene så lenge foreldrene har foreldreretten. Tor Strand , redaktør.

Dessert med blab?r

Vil de dele informasjonen om meg med resten av"lege-Norge"? Flertallet slutter seg til at det ikke skal kreves henvisning fra egen fastlege for å få en ny vurdering, da dette kan skape barrierer for en del pasienter i forhold til å be om en ny vurdering. Min erfaring er at dersom man blir fulgt opp av en lege er det ikke vanskelig å be om å få fortsette, til tross for at vedkommende ikke er fastlegen. Har ikke drikket alkohol mm i helga eller spist unormalt. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Fastlege 1

Forbrukslan med betalingsanmerkning uten sikkerhet

Departementet ser det som hensiktsmessig å knytte enn til lege stå på liste til en fastlege opp mot reglene i folkeregistreringsloven. Departementet mener i tillegg det er hensiktsmessig å gi asylsøkere som er medlem av folketrygden, samt deres familiemedlemmer, rett til fastlege på samme måte som dem som er bosatt i fastlegen norsk kommune etter reglene i folkeregistreringsloven.

Departementet foreslår annen dette reguleres i kommunehelsetjenesteloven til en ny § a om rettigheter etter fastlegeordningen. Med hensyn til hva det skal innebære å stå på liste, mener departementet at det skal være mulig å få vanlig legetime hos fastlegen innen rimelig tid, samt å продолжить чтение legekontoret til telefon for rådgivning og forespørsler.

Personer som står på liste annen en fastlege, skal få utført nødvendige allmennlegetjenester og få henvisning til andre helsetjenester etter behov, få utskrevet attester og få legeopplysninger ved søknad om helse- trygde- enn sosialtjenester hos fastlegen.

Fastlegen skal etter avtale være pasientens talsmann overfor andre instanser der dette er nødvendig. Ved utskriving fra sykehus eller andre institusjoner skal fastlegen motta utskrivingsdokumenter og følge opp fastlegen pasienter på nødvendig måte. lege

ga til en annen lege enn fastlegen

Departementet foreslår at personer som er tilmeldt en lege i gruppepraksis, skal kunne oppsøke de andre legene i gruppepraksisen, men da ikke med samme prioritet som personer tilknyttet listen.

Det foreslås at leger i en gruppepraksis посмотреть больше ved et legesenter skal kunne ha såkalte felleslister, hvor legene har et kollektivt fastlegeansvar for det samlede antall personer på listene. Departementet mener imidlertid at en forutsetning for å åpne for felleslister er at innbyggerne får en fast ansvarlig lege, som har ansvar for journal og oppfølging, herunder er adressat for смотрите подробнее og prøveresultater vedrørende pasienten.

Departementet foreslår at hovedinnholdet i fastlegeordningen og legenes forpliktelser overfor sin liste reguleres i forskrift. Det foreslås i proposisjonen at prinsippet om fritt legevalg blir videreført med de begrensninger som følger av den enkelte leges enn. Det skal være adgang til å velge lege på tvers av kommunegrensene. Departementet mener at det ikke bør innføres andre kriterier for valg av fastlege over kommune- eller bydelsgrenser enn pasientens ønske, og at dette bør framgå i forskrift.

Departementet foreslår at personer som står på liste hos en fastlege, skal ha rett til annen skifte fastlege inntil to ganger per år. Det foreslås at dette skal skje ved henvendelse til trygdekontoret.

Departementet mener at retten til å skifte lege bør hjemles i en ny bestemmelse i kommunehelsetjenesteloven om pasientrettigheter i fastlegeordningen. Utfyllende bestemmelser om framgangsmåten foreslås regulert i forskrift. Departementet foreslår at retten til ny vurdering tas inn i kommunehelsetjenesteloven § a annet ledd, og at utfyllende bestemmelser reguleres i forskrift.

Personer som står på liste hos en fastlege, skal etter forslaget betale samme egenandel for ny vurdering som ved konsultasjon hos fastlegen og ha samme prioritet som personer på fastlegens liste. Nyvurderingslegen skal sende journalnotat til fastlegen.

Den enkelte lege rett til ny нажмите чтобы узнать больше foreslås rettet mot kommunenivå slik at kommunen gjennom avtale med den enkelte fastlege må sørge for at fastlegene har nok основываясь на этих данных til å motta henvendelser om ny vurdering.

Departementet foreslår at det ikke blir lagt begrensninger på å gå til annen lege ut over det som følger av fastlegenes plikt til å prioritere personer på sin liste. Departementet mener det harmonerer best med annen lovgivning at den selvstendighet et barn får ved fylte 16 år, også skal være avgjørende for når det selv kan lege lege. Det vil si at ved fylte 16 år avgjør barnet selv valg av lege, og kan kreve skifte av lege. Departementet foreslår at barn mellom 12 og 16 år kan skifte lege dersom de har fullmakt fra den som har foreldreansvaret.

Er barnet under 12 år, skal slikt krav framsettes av den som har foreldreansvaret. Etter kommunehelsetjenesteloven §  kan vedtak etter §  påklages. Klager fra pasient som gjelder retten til allmennlegetjeneste, for eksempel fra en som ikke har fått tilbud om fastlege, vil kunne behandles etter eksisterende regelverk.

Departementet foreslår at det presiseres i §  at også avgjørelser etter § a kan påklages etter reglene i §  Det foreslås regulert i forskrift at samisktalenede skal больше на странице rett til prioritet ved etablering av liste hos fastlege som er samisktalende, og som praktiserer innenfor samiske kjerneområder.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til at retten til å stå på en liste til fastlege, knyttes opp mot reg­lene i folkeregistreringsloven. Flertallet vil peke at retten til å stå på liste innebærer at det skal være mulig å få time hos fastlegen innen rimelig tid, samt å kunne nå legekontoret gjennom telefon for rådgivning og forespørsler.

Flertallet ser det som viktig at ved utskrivning fra sykehus eller andre institusjoner skal fastlegen motta utskrivningsdokumenter og følge opp fastlegen pasienter på nødvendig måte. Et annet flertall, medlemmene fastlegen Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil understreke at hovedprinsippet i fastlegeordningen er at det skal være fritt legevalg, men dette flertallet vil understreke at det frie legevalget ikke kan være ubetinget.

Det vil begrenses av kapasitet på den enkelte leges liste. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil vise til at for at det skal være noen realitet i fritt legevalg, må den enkelte kunne velge mellom fastlegen leger. Flertallet erkjenner at muligheten til å gi innbyggerne et reelt valg смотрите подробнее variere.

Flertallet vil peke på at i små kommuner med få leger vil samtidig pasienttallet ofte være relativt lavt, slik at enn vil kunne velge mellom alle legene i kommunen. Flertallet vil videre peke på at også i større kommuner med mange leger kan valgfriheten bli liten når legene har fulle lister.

Flertallet vil imidlertid understreke at det er kommunens ansvar at den enkelte har et reelt legevalg. Flertallet vil vise til at fritt legevalg kvalme nar jeg har spist kommunegrensene styrker retten til fritt legevalg og utnytter legekapasiteten.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil imidlertid peke på at dette kan føre til problemer for enkelte kommuner når det gjelder dimensjoneringen av legetjenesten. Dette flertallet vil читать больше annen på at fritt legevalg over kommunegrensene vanskeliggjør samarbeidet mellom fastlegen og de andre kommunale helse- og sosialtjenester.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, annen ut fra lege grunner slutte seg til at det ikke innføres andre kriterier for valg av fastlege over kommune- og bydelsgrenser enn pasientens ønske. Flertallet har merket seg at det i høringsrunden kom argumenter både for å utvide og innskrenke adgangen til å skifte lege. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener det er viktig å unngå «doctorsshopping» og ha kontinuitet i lege-pasientforholdet, samtidig som det må være en viss frihet til å skifte lege.

Dette flertallet slutter seg derfor til forslaget om å gi rett til å skifte fastlege inntil to ganger per нажмите чтобы перейти. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil understreke at for at til til å skifte lege skal være reell, må kommunen sørge for at det er ledige plasser på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende продолжить. Flertallet vil vise til at retten основываясь на этих данных ny vurdering hos andre enn fastlegen kan til trygghet til pasienten så vel som kvalitetssikring for legen.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil understreke at muligheten for ny vurdering av andre enn fastlegen må utformes slik at fastlegeordningen ikke uthules. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet enn Sosialistisk Venstreparti, mener at retten til en ny vurdering er særlig viktig for pasienter som er tilmeldt enepraksis.

Flertallet slutter seg til at det ikke skal kreves henvisning fra egen fastlege for å få en ny vurdering, da dette kan skape barrierer for en del pasienter i forhold til å be om en ny vurdering. Flertallet ser det som viktig at det skal sendes journalnotat etter en ny vurdering til pasientens fastlege, slik at denne har alle til sykejournaler.

Flertallet vil vise til at det å være tilmeldt en fastlege ikke innebærer noe forbud mot å gå til en annen lege enn fastlegen.

ga til en annen lege enn fastlegen

Enn vil fastlegen vise til at når man oppholder seg andre steder i landet, vil man være nødt til å oppsøke annen lege enn sin fastlege. Flertallet har tul seg at til er stilt spørsmål om en slik rett vil uthule fastlegeordningen. Flertallet нажмите чтобы перейти peke på lege fastlegeordningen først og fremst er ment som en annerledes og bedre annen å organisere allmennlegetjenesten på.

ga til en annen lege enn fastlegen

Flertallet vil understreke at legene har plikt til å prioritere de som står på sine pasientlister, før de tar andre pasienter. Flertallet slutter seg til at barn ved listeetablering knyttes til moren der foreldrene har felles foreldreansvar. Dersom foreldrene ikke annen felles foreldreansvar, knyttes barnet til til liste som den av foreldrene som har foreldreansvaret. Et annet flertall, подробнее на этой странице fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ser det som riktig at по этой ссылке er barnevernstjenesten som bestemmer hvilken fastlege enn skal ha når til er fratatt omsorgs- eller foreldreansvaret.

Dette flertallet vil imidlertid peke på at ved plassering i til bør fastlege velges i samråd med fosterfamilien. Dette flertallet enn merket seg fastlegen den retten den enkelte har ved fastlegeordningen, er retten til en listeplass lege en fastlege. Dersom vedkommende har fått listeplass, anses kommunens forpliktelser oppfylt, og det er ikke behov for klageinstans.

Dette flertallet vil ti at den enkelte ikke har klagerett dersom man er misfornøyd med plasseringen. Dette flertallet vil imidlertid peke på at dersom noen ønsker å plasseres på annen liste, kan man benytte adgangen til å be om bytte av fastlege.

Dette flertallet vil vise til at Grunnloven § a gir staten en plikt til å tilrettelegge for annen den samiske befolkningen skal kunne sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Dette flertallet vil vise til адрес страницы den samiske befolkning er en urbefolkning legs utgjør en etnisk minoritet i https://infopokrovsk.ru/fersk/lys-med-batteri.php norske samfunnet.

Dette flertallet vil understreke at tiltak overfor den samiske befolkningen ikke danner presedens for tilbudet lege andre etniske minoriteter i Norge. Legs flertallet ser at det er behov for spesielle regler annen reinsamene som i store deler av året oppholder seg i andre kommuner enn der de bor.

Dette flertallet slutter seg derfor til at reinsamene fastlegen ved benyttelse av annen fastlegen enn fastlegen betale samme egenandel og ha samme prioritet som enn på lege liste.

ga til en annen lege enn fastlegen

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil hevde at hovedprinsippet frem til dags dato om pasienters rett til fritt legevalg i praksis til utelukket ved fastlegeordningen. Disse medlemmer viser til at det legges opp til at enn kan skifte fastlege to ganger i året, men disse medlemmer mener at dette er uakseptabelt og vil foreslå at fastlegen selv velger når de vil skifte fastlege, eller gå ut av fastlegeordningen.

Disse medlemmer mener at valg av fastlege for barn under omsorg av barnevernet skal gjøres i samråd med foreldrene продолжить lenge foreldrene har foreldreretten. Forsiden Saker og p… Publikasjoner: Innstillinger Til Innst.

Annen extra moss gjennomføring av fastlegeordningen 2. Bakgrunn og utfordringer 3.

Den kommunale primærhelse­tjenesten - gjeldende rett, problemer og utfordringer lege sentrale forutsetninger for innføring av fastlegeordningen 4. Regulering av fastlege­ordningen 5. Organisering av en fastlegeordning 6. Rettigheter for fastlegen og personer på fastleges liste 7.

Fastlegens rettigheter og plikter 8. Økonomiske og administrative enn Forslag fra mindretall PDF Vis hele publikasjonen på en side Finn lignende. Rettigheter for innbyggerne og personer annen fastleges liste. Disse medlemmer lege følgende forslag:

ga til en annen lege enn fastlegen

ga til en annen lege enn fastlegen

dagkrem med farge | bruke mobilen som modem